Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Raiņa iela 26, Jūrmala 555 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Sloka 0069 390 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tukuma iela 21, Jūrmala 1041 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Vītolu iela 0155 1300 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Bažciems 0019 2389 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dubulti 0102 2000 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Gaujas iela 1304 3577 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kaugurciems 0203 84057 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Lauztuves iela 0067 6439 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Milteņu iela 0050 2067 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Raiņa iela 2A, Jūrmala 307 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Sloka 0088 870 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tukuma iela 2A, Jūrmala 6629 0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
Zaķu iela 0053 1409 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Bažciems 0018 412 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dubulti 0105 2490 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Gāršas iela 0016 3469 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Kaugurciems 0204 798 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Lazdonas iela 0091 676 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Mirdzas iela 0022 3218 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Raiņa iela 30, Jūrmala 1568 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Sloka 0011 21866 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas1202 Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve
Tukuma iela 30, Jūrmala 2459 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Zalkšu iela 1428 2379 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Bažciems 0020 3210 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā