Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Datums: trešdiena, 2018.gada 14.novembris, plkst. 14.00
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

J.Artemjevs

 1.  

Attīstības pārvaldes Vides nodaļas koordinēto Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 3.4.kategorijas 2019.gada prioritāšu un maksimālās piešķiramās pašvaldības līdzfinansējuma summas apstiprināšana

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Vides nodaļas 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2019.gada budžeta pieprasījumu

G.Ose

 1.  

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

B.Birzniece

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros" 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitāes paaugstināšana" 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskola) energoefektivitātes paaugstināšana" 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas un tās Būvniecības daļas 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas īstenotā projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” 2019.gada budžeta pieprasījumu

I.Strazdiņa

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas 2019.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas 2019.gada budžeta pieprasījumu

L.Anteina

 1.  

Jūrmalas pašvaldības iestādes „Jūrmalas ostas pārvalde” 2019.gada budžeta pieprasījumu projektam “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”

A.Bukins

 1.  

Jūrmalas pašvaldības iestādes „Jūrmalas ostas pārvalde” 2019.gada budžeta pieprasījums

 

 1.  

Par  būves nojaukšanu Bulduru prospektā 84, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būvju nojaukšanu Edinburgas prospektā 85, Jūrmalā

 

 1.  

Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Vidus prospektā 22, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 16, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka - Upīša ielā 21, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmuma Nr.762 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 73” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tiltu ielā 29, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Talsu šosejā 31 k-13, Jūrmalā, atsavināšanu

S.Brauere

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Jaunā ielā 60A, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 2912, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 26, Jūrmalā

 

 1.  

Grozījumi 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.449 „Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā”

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, nedzīvojamo telpu daļas nodošanu Labklājības pārvaldes valdījumā

 

 1.  

Par dzīvokļu īpašumiem piekrītošo pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala domājamo daļu noteikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

 

 1.  

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirkuma tiesību izmantošanas kārtību

 

 1.  

Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas nolikums

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas 2018.gada budžeta pārkārtojumiem

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE