Domes sēde
Datums: ceturtdiena, 2018.gada 22.novembris, plkst. 11.00
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Baumgarte

11.10

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

A.Lindermane

11.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumā Nr.34 “Revīzijas un audita nodaļas nolikums”

R.Meikšāne

11.20

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

E.Venters

11.25

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr. 293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda  līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”

A.Stramkale

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 14. jūlija lēmumā Nr. 312 "Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumiem”

 

11.30

 1.  

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

B.Birzniece

11.35

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija saistošo noteikumu Nr. 28 “Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

L.Stāmere

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā  Nr.20 “Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumos Nr. 2 “Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

 

11.40

 1.  

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

J.Artemjevs

 

 1.  

Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas aktivitātes 3.4. “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” projektu konkursā ar projekta iesniegumu pludmales infrastruktūras attīstībai

 

11.45

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 "Jūrmalas Mākslas skolas nolikums"

T.Vaišļa

11.50

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

E.Majore

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra nolikumā Nr.20 „Jūrmalas pilsētas jauniešu domes nolikums”

 

11.55

 1.  

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta „Motocikla, multikoptera (drona) un ķermeņa kameras iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu

V.Kivkucāns

12.00

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā

L.Grobiņa

12.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

I.Brača

12.10

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā

L.Rokjāne

 

 1.  

Par  būvju nojaukšanu Edinburgas prospektā 85, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par  būves nojaukšanu Bulduru prospektā 84, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tiltu ielā 29, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmuma Nr.762 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 73” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka - Upīša ielā 21, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā 41, Jūrmalā apstiprināšanu

 

12.15

 1.  

Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 22-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-319, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-102, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

12.20

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Kanālu ielā 53, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzirnavu ielā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 d.d. izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Jaunā ielā 60A, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintari 2912, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Promenādes ielā 26, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, nedzīvojamo telpu daļas nodošanu Labklājības pārvaldes valdījumā

 

 

 1.  

Par dzīvokļu īpašumiem piekrītošo pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala domājamo daļu noteikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

 

 

 1.  

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirkuma tiesību izmantošanas kārtību

 

 

 1.  

Pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas nolikums

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE