Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Datums: trešdiena, 2019.gada 13.februāris, plkst. 14.00
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

J.Artemjevs

 1.  

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā 2019.gadā” īstenošanu un 2019.gada budžetu

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr. 44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

G.Ose

 1.  

Par tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

B.Birzniece

 1.  

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” noslēgumu

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam

L.Anteina

 1.  

Par saistošo noteikumu "Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu  saglabāšanai" apstiprināšanu

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu  Vikingu ielā 27, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Kaugurciema ielā 41B,  Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  19.līnijā 1,  Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lielupes ielā 28, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 39, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 107, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr. 475 „Par zemesgabalu sadalīšanas un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Vikingu ielā 18 un Vikingu ielā 20” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.13 Talsu šosejā 31 k-9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Skolas ielā 67, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Zemgales ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, 34, Jūrmalā, trešo izsoli 

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.598 "Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Talsu šosejā 31 k-13, Jūrmalā, atsavināšanu"  

 

 1.  

Par zemesgabala Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā atsavināšanu  

 

 1.  

Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 19, Jūrmalā daļas iznomāšanu

 

 1.  

Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Mūzikas vidusskolas valdījumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Mākslas skolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE