Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Datums: trešdiena, 2019.gada 10.aprīlis, plkst. 14.00
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par budžeta izmaiņu minimālā apjoma noteikšanu jautājuma skatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejā

I.Brača

 1.  

Par starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanu

L.Madelāne

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” precizēšanu

 

 1.  

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātā projektu iesniegumu konkursā

I.Baumane

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

S.Brauere

 1.  

Par zemesgabala Piestātnes ielā 1100, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas atsavināšanu

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par 2014.gada 21.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/734 pagarināšanu (Turaidas iela 1811, Jūrmalā, Omnibusa iela 4033, Jūrmalā, Vienības prospekts 1608, Jūrmalā)

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Medņu  ielā 45, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Medņu  ielā 47, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 11,

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kauguri 0509, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Bišu ielā 14, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Zvārtas ielā 27, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Rīgas ielā 90, Jūrmalā

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Indrānu ielā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par  būves nojaukšanu Imantas ielā 7, Jūrmalā

 

 1.  

Par vidi degradējošas ēkas konservāciju Mellužu prospektā 84, Jūrmalā

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošas dzīvojamās ēkas un vidi degradējošu ēku konservāciju Lienes ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudoša un vidi degradējoša nekustamā īpašuma Viktorijas ielā 16, Jūrmalā sakārtošanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Studentu ielā 4A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmuma Nr.466 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 93, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu 

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE