Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Datums: trešdiena, 2019.gada 17.jūlijs, plkst. 11.00
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Attīstības pārvaldes Vides nodaļas 2019.gada budžeta grozījumiem

J.Artremjevs

 1.  

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu un projekta budžetu.

B.Birzniece

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 9. jūnija lēmumā Nr. 296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka””

L.Madelāne

 1.  

Par budžeta līdzekļu grozījumiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vajadzībām

M.Rikšis

 1.  

Par būvju nojaukšanu Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.603 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.62 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmuma Nr. 710 „Par zemesgabalu Jūrmalā, Vidus prospektā 40, Jūrmalā, Meža prospektā 43 apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēkā neesošu

 

 1.  

Par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Vārnukrogs” teritorijas detālā plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Bolderājas ielā 18, Jūrmalā

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā,  apstiprināšanu

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par zemes vienību Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, un Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

 

 1.  

Par zemes vienību Lapotnes ielā 15, Jūrmalā, Lapotnes ielā 19, Jūrmalā, apvienošanu, adreses likvidēšanu un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, un Zemeņu ielā 18A, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šosejā 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 27, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 "Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu"

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, trešo izsoli

S.Brauere

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Engures ielā 5A, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.59 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.74 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.122 Skolas ielā 30, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par zemesgabala Kanālu ielā 16, Jūrmalā, daļas nomu

 

 1.  

Par zemesgabala Miežu ielā 1, Jūrmalā nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par 2016.gada 6.jūlija nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, bezatlīdzības lietošanas līguma Nr.1.2-16/766 izbeigšanu

 

 1.  

Par valstij piekrītošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Kauņas ielā 26-11, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

 

 1.  

Par apstiprinātā 2019.gada Pašvaldības īpašumu nodaļas budžeta pārkārtojumu

 

 1.  

Par Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas Pašvaldības tehniskā nodrošinājuma daļas 2019.gada budžeta grozījumiem

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2019
PILSĒTAS KARTE