1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par grozījumiem apstiprinātajā projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” 2019.gada budžetā

B.Birzniece

 1.  

Par grozījumiem apstiprinātajā projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” 2019.gada budžetā

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļas 2019.gada budžeta grozījumiem.

 

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls”  noslēgumu

I.Strazdiņa

 1.  

Par būvju nojaukšanu Vikingu ielā 76a, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Sveķu ielā 6,Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Irbju ielā 43, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 47, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Alejas ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.231 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.25 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1,  Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zigfrīda Meierovica prospektā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 85, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Noliktavas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes vienību Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabalam Bulduru prospektā 131, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

 

 1.  

Grozījums 2015.gada 21.jūlija līgumā Nr.1.2-16.9/1124  par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Lašu ielā 11, Jūrmalā, īstenošanas kārtību

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, trešo izsoli

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Aizputes ielā 20, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 E.Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Engures ielā 1, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.147 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.172 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.58 Skolas ielā 32, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-7, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Bulduri 004, Jūrmalā daļas un Mellužu prospekts 2260,Jūrmalā daļas nomas līgumu noslēgšanu

 

 1.  

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam Dubulti 0102, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tīklu iela 9, Jūrmala

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prosp. 5, Jūrmala

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prosp. 31, Jūrmala

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā iela 4, Jūrmala

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes iela 18, Jūrmala