Domes sēde
Datums: ceturtdiena, 2020.gada 21.maijs, plkst. 11.00
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 

 1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

 

 

 1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojuma centrs” amatiem ārkārtējās situācijas laikā

 

11.10

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu

I.Kundziņa

11.15

 1.  

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome sadala termiņos vai atliek nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus”

A.Lindermane

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

 

11.20

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā Nr.20 “Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums”

I.Smildziņa

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.2 “Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” atcelšanu

 

11.25

 1.  

Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības apguvei ārkārtējās situācijas laikā

I.Vasmanis

11.30

 1.  

Par līdzdalības noslēgšanu biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” īstenotajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) projektā “Sociālā iekļaušana jauniešu centros”

E.Majore

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.661 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu”

 

11.35

 1.  

Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam

J.Rāfelds

 

 1.  

Par starptautiskās volejbola federācijas (Federation Internationale de Volleyball (FIVB)) 3 čempionāta pludmales volejbolā pārcelšanu uz 2021.gadu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

 

11.40

 1.  

Par atbalstu jauno izpildītāju konkursam "Laima Voice"    

D.Ziemele

 

 1.  

Par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 2020.gada vasaras plānotajā koncertu programmā

 

11.45

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.32 "Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums"

A.Bērziņš

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

 

 

 1.  

Par dalību INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020 gadam projektu atlasē ar projekta iesniegumu “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/"Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network" (EASTBALTIC HARBOURS)

 

11.50

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

E.Venters

 

 1.  

Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkritumu apglabāšanai poligonā “Janvāri”

 

 

 1.  

Par atļauju amatu savienošanai

 

11.55

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa nolikumā Nr.15 "Jūrmalas Kultūras centra amatiermākslas jeb radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums”

P.Vilkaste

12.00

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

I.Brača

12.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta nolikumā Nr.27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sprīdītis” nolikums”

L.Grobiņa

12.10

 1.  

Par parāda norakstīšanu

 

12.15

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Bišu ielā 14, Jūrmalā, sakārtošanu

V.Zvejniece

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnijā lēmuma Nr.295 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 

 1.  

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Iecavas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabaliem Cīruļu ielā 16, Jūrmalā un Cīruļu ielā 18, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu

 

12.20

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-223, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-49, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-524, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 19.marta lēmumā Nr.127 "Par sociālo dzīvojamo māju Valkas ielā 3, Jūrmalā"

 

12.25

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par zemesgabala 23.līnijā 1A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 

 1.  

Par zemesgabala daļas Lapotnes ielā 1, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Meža prospekts 1100, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Lapotnes ielā 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Turaidas ielā 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4303, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Druvu iela 0717, Jūrmalā, daļas nomu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Jaunā iela 0032, Jūrmalā, daļas nomu

 

 

 1.  

Grozījumi 2012.gada 5.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/187 (Konkordijas iela 66, Jūrmalā)

 

 

 1.  

Par 2018.gada 24.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/706 pagarināšanu (Rīgas iela 2A, Jūrmalā)

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Grīšļa ielā 5, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jasmīnu ielā 4, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 58, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 80, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 11A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.202 "Par atbrīvošanu no nomas maksas"

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE