Pasākumu afišas
Madaras Repšes fotoizstāde "Krāsainā pasaule"
14.11.2019 - 15.12.2019
Aspazijas mājā, Z.Meierovica prospektā 18/20
Sarunu cikls "Tēja ielas garumā"
22.11.2019
Jūrmalas pilsētas muzejā
Draudzības koncerts “Skanam zeltā, sudrabā”
23.11.2019
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Koncertizrāde "Dzeja mūzikā". "... Un uzsmaida debesīm rītausma"
28.11.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā Strēlnieku prospektā 30
Koncerti Dubultu koncertzālē
15.10.2019 - 28.11.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā Strēlnieku prospektā 30
Ilzes Laizānes izstāde “Noskaņa”
04.11.2019 - 15.01.2020
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Evas Krēslas foto izstāde ”Ar un par putniem……”
01.11.2019 - 30.11.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Centrālā bibliotēkā Strēlnieku prospektā 30
PAF Latvijas-Igaunijas apvienotās basketbola līgas spēle
23.11.2019 - 23.11.2019
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zālē, Raiņa ielā 55
novembris 2019
21 augusts
trešdiena
09.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta ”Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu” un projekta 2019.gada budžetā

L.Grobiņa

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība “9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” un projekta 2019.gada budžetā

 

21 augusts
trešdiena
09.30
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par sportista līdzfinansēšanu

J.Rāfelds

21 augusts
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par grozījumiem apstiprinātajā projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” 2019.gada budžetā

B.Birzniece

 1.  

Par grozījumiem apstiprinātajā projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” 2019.gada budžetā

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļas 2019.gada budžeta grozījumiem.

 

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls”  noslēgumu

I.Strazdiņa

 1.  

Par būvju nojaukšanu Vikingu ielā 76a, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Sveķu ielā 6,Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Irbju ielā 43, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 47, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Alejas ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.231 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.25 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1,  Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zigfrīda Meierovica prospektā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 85, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Noliktavas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes vienību Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabalam Bulduru prospektā 131, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

 

 1.  

Grozījums 2015.gada 21.jūlija līgumā Nr.1.2-16.9/1124  par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Lašu ielā 11, Jūrmalā, īstenošanas kārtību

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, trešo izsoli

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Aizputes ielā 20, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 E.Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Engures ielā 1, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.147 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.172 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.58 Skolas ielā 32, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-7, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Bulduri 004, Jūrmalā daļas un Mellužu prospekts 2260,Jūrmalā daļas nomas līgumu noslēgšanu

 

 1.  

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam Dubulti 0102, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tīklu iela 9, Jūrmala

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prosp. 5, Jūrmala

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prosp. 31, Jūrmala

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā iela 4, Jūrmala

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes iela 18, Jūrmala

 

21 augusts
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
21 augusts
trešdiena
15.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5