1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”

I.Šponberga

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumā Nr. 743 “Par tirdzniecības vietu nomas maksām”

 

 1.  

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 2021. gadā

E.Bučs

 1.  

Par būvju nojaukšanu Raiņa ielā 41, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Rītupes ielā 26, Jūrmalā

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.martā lēmuma Nr.116 „Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku sakārtošanu Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 42, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes vienības Liesmas ielā 1A, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 105, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.745 “Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.26 atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

S.Brauere

 1.  

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.496 "Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, iegādi"

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.691 “Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās”

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 004, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustanmā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 1.līnija 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeru ielā 7, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Liepu ielā 6A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rītupes ielā 1A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viršu ielā 14A, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemesgabala daļas iegādi Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā

 

 1.  

Grozījums 2019.gada 8.oktobra Zemes nomas līgumā Nr. 1.2-16.3.1/1497 (Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā)

 

 1.  

Par grozījumiem 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184

 

 1.  

Par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Lāču iela 1002, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu