Pasākumu afišas
Laikmetīgā tēlniecība no Jūrmalas pilsētas muzeja mākslas krājuma
09.02.2021 - 13.03.2021
Jūrmalas pilsētas muzejs, Tirgoņu iela 29
Digitālā izstāde “Vērša gads”.
12.02.2021
Bulduru Izstāžu nams Muižas iela 6
1 / 2
marts 2021
28 janvāris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
28 janvāris
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja iecelšanu amatā

L.Tesnova

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” vadītāja iecelšanu amatā

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekššēdētāja ievēlēšanu

 

 

 1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

11.10

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 "Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu"

O.Balciune

11.15

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”

I.Šponberga

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumā Nr. 743 “Par tirdzniecības vietu nomas maksām”

 

11.20

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21. februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu”

E.Bučs

11.25

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu ”

I.Vasmanis

11.30

 1.  

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas  izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

T.Vaišļa

 

 1.  

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā un līdzfinansējuma piešķiršanu

G.Liepiņa

11.35

 1.  

Par līdzdalību biedrības “RED-Radošu Efektu darbnīca” īstenotā Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projekta “It’s ok not to be ok”/ “Kas slēpjas aiz “normāli”” īstenošanā

E.Majore

 

 1.  

Par Latvijas interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku semināra organizēšanu Jūrmalā

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 14. decembra nolikumā Nr. 33 “Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums”

A.Miltiņa

11.40

 1.  

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda 2021.gada 1.kultūras projektu konkursā Vizuālās mākslas nozarē

I.Baumane

11.45

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.345 “Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem”

V.Kurpelis

11.50

 1.  

Par būvju nojaukšanu Lienes ielā 6A, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Rītupes ielā 26, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Raiņa ielā 41, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par prasību parādu norakstīšanu

 

 

 1.  

Par zemes vienības Liesmas ielā 1A, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 42, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.martā lēmuma Nr.116 „Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku sakārtošanu Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 105, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.745 “Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu  

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.26 “Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā apstiprināšanu

 

11.55

 1.  

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

L.Grobiņa

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību vides pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un mājokļa pielāgošanai personām ar redzes invaliditāti

 

12.00

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-124, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61A-2, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 -40, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

12.05

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

 

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.496 "Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, iegādi"

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.691 “Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās”

 

 

 1.  

Grozījumi 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184

 

 

 1.  

Grozījums 2019.gada 8.oktobra Zemes nomas līgumā Nr. 1.2-16.3.1/1497 (Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā)

 

 

 1.  

Par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Lāču iela 1002, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 004, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 1.līnija 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeru ielā 7, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Liepu ielā 6A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rītupes ielā 1A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viršu ielā 14A, Jūrmalā

 

28 janvāris
ceturtdiena
16.30
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par priekšlikuma “Priedaines labiekārtotās atpūtas vietas (Upmalas ielā) iekļaušanu oficiālo peldvietu sarakstā” atbalstīšanu un iesnieguma iesniegšanu Veselības inspekcijai

J.Artemjevs