Pasākumu afišas
1 / 1
aprīlis 2021
11 februāris
ceturtdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

I.Kausiniece

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta nolikumā Nr.9 „Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums”

E.Majore

 1.  

Par pašvaldības līdzfinansējuma maksimālā apmēra noteikšanu viena projekta īstenošanai 2021.gada “Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkurss” ietvaros

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

 

 1.  

Par budžeta izmaiņām Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2021.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē projektam “PROTI un DARI”

 

 1.  

Par budžeta izmaiņām Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2021.gada ieņēmumu un izdevumu  tāmē projektam “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms”

 

11 februāris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
11 februāris
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 

L.Tesnova

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Nometņu ielā 2A-118, Jūrmalā, sociālā statusa atcelšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-62, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu 

G.Kovaļevska

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-109, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu 

 

 1.  

Par sociālā statusa atcelšanu dzīvoklim Lauku ielā 35-12, Jūrmalā, sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-66, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" naudas līdzekļu atlikuma pārcelšanu uz 2021.gadu

G.Prolis

11 februāris
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmiju projekta “Jūrmala ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027” īstenošanā

A.Miltiņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Goda tērpa koncepta apstiprināšanu

D.Ziemele

 1.  

Par Kultūras nodaļas budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par viena audzēkņa izmaksām vispārējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs

I.Brača

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” 2021.gada budžeta grozījumiem

M.Šteimane

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” 2021.gada budžeta grozījumiem

O.Poldsepa

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” 2021.gada budžeta izmaiņām

A.Auziņa

 1.  

Par Sākumskolas “Ābelīte” 2021.gada budžeta grozījumiem

N.Zarāne

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu ”

I.Vasmanis

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.449 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu

 

 1.  

Par valsts mērķdotācijas līdzekļu sadali izglītības programmu īstenošanas nodrošināšanai

 

 1.  

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena ”Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansētā projekta “Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs”” 2021.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par darbības programmas  "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma finansētā projekta Nr.8.3..2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā” 2021.gada budžeta precizēšanu

 

 1.  

Par budžeta izmaiņām un grozījumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2021.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē

E.Majore

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” 2021.gada budžeta grozījumiem

I.Aroniete

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.471 “Par Eiropas Savienības “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu” un projekta “Dalīsimies ar rotaļām” 2021.gada budžetā

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” 2021.gada budžeta grozījumiem

I.Jofe

 1.  

Par Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” 2021.gada budžeta grozījumiem

I.Černaja

 1.  

Par maksas pakalpojumu atlikumu apstiprināšanu un sadali uz 2021.gada sākumu, un  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” 2021.gada budžeta grozījumiem

L.Vārpiņa

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā

 

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā

 

 1.  

Par Majoru vidusskolas maksas pakalpojumu konta līdzekļu atlikuma apstiprināšanu un 2021.gada budžeta grozījumiem

I.Ose

 1.  

Par Ķemeru pamatskolas 2021.gada budžeta grozījumiem

S.Seņkina

 1.  

Par Jūrmalas Sporta skolas budžeta grozījumiem

S.Bērziņš

 1.  

Par grozījumiem un izmaiņām Jūrmalas pilsētas muzeja 2021.gada budžetā

I.Baumane

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta "Mazais Lielais cilvēks bibliotēkā" noslēgumu

S.Brence

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas Centrālās bibliotēkas 2021.gada maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu tāmē

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” 2021.gada pamatbudžeta, mērķdotācijas un maksas pakalpojuma tāmē

I.Mantromoviča

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas Kultūras centra 2021.gada budžetā

A.Kristvalds

 1.  

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas budžeta grozījumiem

G.Liepiņa

 1.  

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas 2021.gada budžeta grozījumiem

I.Bērziņa

 1.  

Par Pumpuru vidusskolas budžeta grozījumiem

A.Bruņeniece

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.470 “Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS - skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” īstenošanu” un grozījumiem 2021.gada budžetā

 

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” budžeta grozījumiem 2021.gadam

 

 1.  

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” budžeta grozījumiem 2021.gadam

 

 1.  

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr.2020-1-LV01-KA229-077514_1 “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” budžeta grozījumiem 2021.gadam

 

 1.  

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Mediji vieno un šķir”/“Media Unites and Separates” noslēgumu