Pasākumu afišas
1 / 1
aprīlis 2021
17 februāris
trešdiena
10.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

E.Krivcova

 1.  

Par grozījumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (uzņēmējdarbībā)/2021.gada aktivitātes 2021.gada budžetā

A.Stramkale

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr. 293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda  līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”

 

 1.  

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu konkursā

I.Šponberga

17 februāris
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes  2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu”

J.Artemjevs

 1.  

Par dalību valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2021. gadā” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu"

B.Birzniece

 1.  

Par projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” 2021.gada budžeta grozījumiem aktivitāšu griezumā

 

 1.  

Par grozījumiem projekta "Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide" 2021.gada budžetā aktivitāšu griezumā

 

 1.  

Par grozījumiem projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” 2021.gada budžetā un finansēšanas plānā

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.334 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu”, lēmuma pielikumā un grozījumiem 2021.gada budžetā

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 2021.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstība nodaļas 2021.gada budžeta grozījumiem programmā “Pilsētas attīstības pasākumi”

I.Šponberga

 1.  

Par grozījumiem Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” 2021.gada budžetā

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē” un projekta “KARTE VISIEM” budžetā

 

 1.  

Par grozījumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” 2021.gada budžetā

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas 2021.gada budžetā

Z.Sapronova

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas 2021.gada budžetā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Matrožu ielā 12, Jūrmalā 

V.Zvejniece

 1.  

Par būvju nojaukšanu Rēzeknes Pulka ielā 4 - 1, Jūrmalā

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.238 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Āraišu ielā 5, Jūrmalā”

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Brīvības prospektā 114, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 19, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ziedoņa ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes vienību Konkordijas ielā 35, Jūrmalā, un Konkordijas ielā 35B, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.302 “Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu”

 

 1.  

Par saistošo noteikumu "Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 "Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā"" apstiprināšanu

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumā Nr.754 "Par līguma par tīkla reklāmas izvietošanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle""

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu”

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

 

 1.  

Par Pilsētplānošanas nodaļas 2021.gada budžeta grozījumiem 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas maksas pakalpojumiem

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr,7 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.32 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.36 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līgumu noslēgšanu

 

 1.  

Par 2017.gada 12.maija Pludmales nogabala nomas līguma Nr.1.1-16.3.4/669 izbeigšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 50, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 61, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pētera ielā 15, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piekrastes ielā 35A, Jūrmalā

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.369 "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 59, Jūrmalā"

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas 2021.gada budžeta grozījumiem