Pasākumu afišas
1 / 1
februāris 2021
02 februāris
otrdiena
12.00
Edinburgas prosp.75
02 februāris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
04 februāris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
05 februāris
piektdiena
09.40
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par SIA Dzintaru koncertzāle 2021.gadā organizētajiem pasākumiem

G.Ķirsis

05 februāris
piektdiena
10.00
Domes ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

10.00

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-7, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-130, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-102, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

I.Brača

05 februāris
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
09 februāris
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Saistošie noteikumi “Par sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā” - precizējums 

U.Bēniņš

 1.  

Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšanas saistošie noteikumi

Z.Sapronova

09 februāris
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 21, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-96, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

A.Lindermane

09 februāris
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
09 februāris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
10 februāris
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
11 februāris
ceturtdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

I.Kausiniece

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta nolikumā Nr.9 „Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums”

E.Majore

 1.  

Par pašvaldības līdzfinansējuma maksimālā apmēra noteikšanu viena projekta īstenošanai 2021.gada “Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkurss” ietvaros

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

 

 1.  

Par budžeta izmaiņām Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2021.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē projektam “PROTI un DARI”

 

 1.  

Par budžeta izmaiņām Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2021.gada ieņēmumu un izdevumu  tāmē projektam “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms”

 

11 februāris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
11 februāris
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 

L.Tesnova

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Nometņu ielā 2A-118, Jūrmalā, sociālā statusa atcelšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-62, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu 

G.Kovaļevska

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-109, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu 

 

 1.  

Par sociālā statusa atcelšanu dzīvoklim Lauku ielā 35-12, Jūrmalā, sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-66, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" naudas līdzekļu atlikuma pārcelšanu uz 2021.gadu

G.Prolis

11 februāris
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmiju projekta “Jūrmala ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027” īstenošanā

A.Miltiņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Goda tērpa koncepta apstiprināšanu

D.Ziemele

 1.  

Par Kultūras nodaļas budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par viena audzēkņa izmaksām vispārējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs

I.Brača

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” 2021.gada budžeta grozījumiem

M.Šteimane

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” 2021.gada budžeta grozījumiem

O.Poldsepa

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” 2021.gada budžeta izmaiņām

A.Auziņa

 1.  

Par Sākumskolas “Ābelīte” 2021.gada budžeta grozījumiem

N.Zarāne

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu ”

I.Vasmanis

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.449 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu

 

 1.  

Par valsts mērķdotācijas līdzekļu sadali izglītības programmu īstenošanas nodrošināšanai

 

 1.  

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena ”Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansētā projekta “Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs”” 2021.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par darbības programmas  "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma finansētā projekta Nr.8.3..2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā” 2021.gada budžeta precizēšanu

 

 1.  

Par budžeta izmaiņām un grozījumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2021.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē

E.Majore

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” 2021.gada budžeta grozījumiem

I.Aroniete

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.471 “Par Eiropas Savienības “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu” un projekta “Dalīsimies ar rotaļām” 2021.gada budžetā

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” 2021.gada budžeta grozījumiem

I.Jofe

 1.  

Par Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” 2021.gada budžeta grozījumiem

I.Černaja

 1.  

Par maksas pakalpojumu atlikumu apstiprināšanu un sadali uz 2021.gada sākumu, un  Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” 2021.gada budžeta grozījumiem

L.Vārpiņa

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā

 

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā

 

 1.  

Par Majoru vidusskolas maksas pakalpojumu konta līdzekļu atlikuma apstiprināšanu un 2021.gada budžeta grozījumiem

I.Ose

 1.  

Par Ķemeru pamatskolas 2021.gada budžeta grozījumiem

S.Seņkina

 1.  

Par Jūrmalas Sporta skolas budžeta grozījumiem

S.Bērziņš

 1.  

Par grozījumiem un izmaiņām Jūrmalas pilsētas muzeja 2021.gada budžetā

I.Baumane

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta "Mazais Lielais cilvēks bibliotēkā" noslēgumu

S.Brence

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas Centrālās bibliotēkas 2021.gada maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu tāmē

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” 2021.gada pamatbudžeta, mērķdotācijas un maksas pakalpojuma tāmē

I.Mantromoviča

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas Kultūras centra 2021.gada budžetā

A.Kristvalds

 1.  

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas budžeta grozījumiem

G.Liepiņa

 1.  

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas 2021.gada budžeta grozījumiem

I.Bērziņa

 1.  

Par Pumpuru vidusskolas budžeta grozījumiem

A.Bruņeniece

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.470 “Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS - skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” īstenošanu” un grozījumiem 2021.gada budžetā

 

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” budžeta grozījumiem 2021.gadam

 

 1.  

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” budžeta grozījumiem 2021.gadam

 

 1.  

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr.2020-1-LV01-KA229-077514_1 “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” budžeta grozījumiem 2021.gadam

 

 1.  

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Mediji vieno un šķir”/“Media Unites and Separates” noslēgumu

 

12 februāris
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
16 februāris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
16 februāris
otrdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
17 februāris
trešdiena
10.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

E.Krivcova

 1.  

Par grozījumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (uzņēmējdarbībā)/2021.gada aktivitātes 2021.gada budžetā

A.Stramkale

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr. 293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda  līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”

 

 1.  

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu konkursā

I.Šponberga

17 februāris
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes  2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu”

J.Artemjevs

 1.  

Par dalību valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2021. gadā” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu"

B.Birzniece

 1.  

Par projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” 2021.gada budžeta grozījumiem aktivitāšu griezumā

 

 1.  

Par grozījumiem projekta "Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide" 2021.gada budžetā aktivitāšu griezumā

 

 1.  

Par grozījumiem projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” 2021.gada budžetā un finansēšanas plānā

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.334 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu”, lēmuma pielikumā un grozījumiem 2021.gada budžetā

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 2021.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstība nodaļas 2021.gada budžeta grozījumiem programmā “Pilsētas attīstības pasākumi”

I.Šponberga

 1.  

Par grozījumiem Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” 2021.gada budžetā

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē” un projekta “KARTE VISIEM” budžetā

 

 1.  

Par grozījumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” 2021.gada budžetā

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas 2021.gada budžetā

Z.Sapronova

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas 2021.gada budžetā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Matrožu ielā 12, Jūrmalā 

V.Zvejniece

 1.  

Par būvju nojaukšanu Rēzeknes Pulka ielā 4 - 1, Jūrmalā

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.238 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Āraišu ielā 5, Jūrmalā”

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Brīvības prospektā 114, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 19, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ziedoņa ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes vienību Konkordijas ielā 35, Jūrmalā, un Konkordijas ielā 35B, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.302 “Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu”

 

 1.  

Par saistošo noteikumu "Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 "Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā"" apstiprināšanu

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumā Nr.754 "Par līguma par tīkla reklāmas izvietošanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle""

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu”

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

 

 1.  

Par Pilsētplānošanas nodaļas 2021.gada budžeta grozījumiem 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas maksas pakalpojumiem

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr,7 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.32 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.36 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līgumu noslēgšanu

 

 1.  

Par 2017.gada 12.maija Pludmales nogabala nomas līguma Nr.1.1-16.3.4/669 izbeigšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 50, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 61, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pētera ielā 15, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piekrastes ielā 35A, Jūrmalā

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.369 "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 59, Jūrmalā"

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas 2021.gada budžeta grozījumiem

 

18 februāris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
19 februāris
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
22 februāris
pirmdiena
09.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas budžeta grozījumiem

E.Daņiloha

 1.  

Par grozījumiem Vaivaru pamatskolas projekta “Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” 2021.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē

I.Kārkliņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas 2021.gada budžeta  grozījumiem pamatbudžeta, mērķdotācijas un maksas pakalpojumu tāmēs

A.Zubkovska

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības finansētā projekta „Ja es būtu / If I were” tāmes apstiprināšanu 2021.gadam

 

 1.  

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 2021.gada budžeta grozījumiem

I.Taranda

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas budžeta grozījumiem

Ē.Annuškāns

 1.  

Par 2021.gada budžeta grozījumiem Slokas pamatskolai

G.Miķelsons

23 februāris
otrdiena
11.00
Finanšu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par naudas sodu norakstīšanu

A.Tukāne

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”

A.Stramkale

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.470 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS - skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” īstenošanu”

A.Bruņeniece

 1.  

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Mediji vieno un šķir”/“Media Unites and Separates” noslēgumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projekta nodaļas (Būvniecības daļas) 2021.gada budžeta grozījumiem (Ceļu fonda izlietojuma programma)

B.Birzniece

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam

I.Vasmanis

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām”

L.Grobiņa

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

I.Brača

23 februāris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
23 februāris
otrdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
24 februāris
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
25 februāris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
25 februāris
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

11.10

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

A.Lindermane

11.15

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 “Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā”

I.Kalvāne

11.20

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu"

B.Birzniece

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.334 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu”

 

 

 1.  

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa 2.rīcības atklātajā projektu konkursā

 

11.25

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē”

I.Šponberga

 

 1.  

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu konkursā

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr. 293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda  līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”

A.Stramkale

11.30

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu”

J.Artemjevs

 

 1.  

Par dalību valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2021. gadā” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

 

11.35

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.276 "Par Koku vērtēšanas komisiju"

A.Sapronovs

 

 1.  

Par naudas sodu norakstīšanu

A.Tukāne

11.40

 1.  

Par sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmiju projekta “Jūrmala ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027” īstenošanā

A.Miltiņa

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Goda tērpa koncepta apstiprināšanu

D.Ziemele

 

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta "Mazais Lielais cilvēks bibliotēkā" noslēgumu

S.Brence

11.45

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.449 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”

I.Vasmanis

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu ”

 

 

 1.  

Grozījumi 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas  "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam

 

11.50

 1.  

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Mediji vieno un šķir”/“Media Unites and Separates” noslēgumu

A.Bruņeniece

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.470 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības”  projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS - skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” īstenošanu”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.471 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu”

I.Aroniete

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

E.Majore

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta nolikumā Nr.9 „Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums”

 

11.55

 1.  

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

S.Grope

12.00

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām”

L.Grobiņa

12.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu””

I.Brača

12.10

 1.  

Par sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā

U.Bēniņš

12.15

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu”

V.Zvejniece

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas maksas pakalpojumiem

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 „Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Matrožu ielā 12, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Rēzeknes Pulka ielā 4 - 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par zemes vienību Konkordijas ielā 35, Jūrmalā, un Konkordijas ielā 35B, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Brīvības prospektā 114, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 19, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ziedoņa ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 18.līnijā 1A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.302 “Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā apstiprināšanu”

 

12.20

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 21, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-96, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-109, Jūrmalā,  un īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Nometņu ielā 2A-118, Jūrmalā, sociālā statusa atcelšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-62, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā statusa atcelšanu dzīvoklim Lauku ielā 35-12, Jūrmalā, sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-66, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

12.25

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

S.Brauere

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.32 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.36 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Jomas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

 

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līgumu noslēgšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 50, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 61, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pētera ielā 15, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piekrastes ielā 35A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.369 "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 59, Jūrmalā"

 

26 februāris
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17