maijs 2021
06 maijs
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
07 maijs
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
11 maijs
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Par Nacionālas nozīmes projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" Jūrmalas pašvaldībā 2021. gadā" budžeta apstiprināšanu

Z.Sapronova

11 maijs
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

 

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-97, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 57A-73, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma Nr. 1.2-16.2.2/623 nepagarināšanu

 

11 maijs
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
11 maijs
otrdiena
12.00
Edinburgas prosp.75
11 maijs
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
12 maijs
trešdiena
09.30
Domes ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

09.30

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.36 Talsu šosejā 31 k-16, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

S.Brauere

9.35

 1.  

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) zemesgabalā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

A.Sapronovs

 

 1.  

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) zemesgabalā Mežmalas ielā 43, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

12 maijs
trešdiena
10.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

E.Krivcova

 1.  

Par dalību virtuālajā izstādē – kontaktbiržā “IBTM Wired”

I.Šponberga

12 maijs
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par dalību European City Facility (EUCF) konkursā par ilgtspējīga investīciju koncepta izstrādi

J.Milberga

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas energopārvaldības sistēmas atbilstoši  LVS EN ISO 50001:2018 standartam ieviešanu

 

 1.  

Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” noslēgumu

I.Šponberga

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 3.1.kategorijas “publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide” 2020. un 2021.gada projektiem un atkārtotu uzsaukumu

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Bišu ielā 26, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Sēravotu ielā 5, Jūrmalā

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma Nr.287 „Par cilvēku drošību apdraudošas ēkas Peldu ielā 1, Jūrmalā konservāciju” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Medņu ielā 45, Jūrmalā, un Medņu ielā 47, Jūrmalā, adrešu piešķiršanu un likvidēšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra lēmuma Nr.788 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 galīgās redakcijas apstiprināšanu ” atcelšanu 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.68 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.646 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.56 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 21.līnijā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Jūras ielā 31, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Jūras ielā 33, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Silu ielā 35, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 59, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Aspazijas ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai ”

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Talsu šosejā 31 k-6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

S.Brauere

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu

 

 1.  

Par 2020.gada 11.maija Zemes nomas līguma Nr. 1.2-16.3.1/20-589 pārjaunojumu (Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā)

 

 1.  

Par nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, un Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra valdījumā un pilnvarojuma līguma izbeigšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizkraukles ielā 2, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 85, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oškalna ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 11, Jūrmalā

 

12 maijs
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
13 maijs
ceturtdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

I.Kausiniece

 1.  

Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu

E.Majore

 1.  

Par Jūrmalas Sporta servisa centra 2021.gada budžeta grozījumiem

J.Mucenieks

13 maijs
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”’ 2021.gada budžeta grozījumiem

S.Grope

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas grozījumiem 2021.gada budžetā

U.Andersone

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikumā

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes budžeta grozījumiem

L.Grobiņa

 1.  

Par Pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” grozījumiem un izmaiņām programmās “Pansionāta pakalpojumi”, “Mājas aprūpes un pavadoņu pakalpojumi”, “Invalīdu pārvadāšana” un “Sociālo pakalpojumu centra “Ķemeri” darbības nodrošināšana”

U.Iskrovs

13 maijs
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
13 maijs
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par Kultūras nodaļas budžeta grozījumiem

A.Miltiņa

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.548 “Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos”

K.Zelicka

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” 2021.gada budžeta grozījumiem

M.Šteimane

 1.  

Par Jūrmalas Mākslas skolas 2021.gada budžeta grozījumiem

T.Vaišļa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pamatskolas 2021.gada budžeta grozījumiem

I.Skudra

 1.  

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas budžeta grozījumiem

G.Liepiņa

 1.  

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas budžeta grozījumiem

E.Daņiloha

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”” noslēgumu

I.Baumane

 1.  

Par finansējumu piemaksām  profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam  par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā

V.Ļaudams

 1.  

Par finansējuma pārdali piemaksām pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm, kas strādā klātienē COVID-19 pandēmijas laikā

 

 1.  

Par finansējumu piemaksām vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem, kuri strādā klātienē COVID-19 pandēmijas laikā

 

 1.  

Par finansējumu mācību satura digitalizācijas - digitālo un citu mācību līdzekļu iegādei

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes 2021.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

 

 1.  

Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma finansētā projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā” 2021.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” nolikums

A.Trabo-Čebina

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem

E.Majore

 1.  

Par Pumpuru vidusskolas turpmākās attīstības vīziju

A.Bruņeniece

 1.  

Par Pumpuru vidusskolas 2021.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā

 

 1.  

Par Jūrmalas Aspazijas pamatskolas direktora iecelšanu amatā

 

 1.  

Par dalību programmas “Nordplus Junior” atklātā projektu iesniegumu konkursā

L.Vārpiņa

13 maijs
ceturtdiena
14.00
Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5


 

14 maijs
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
18 maijs
otrdiena
09.00
Apvienotās Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Pilsētsaimniecības un drošības komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par SIA “Dzintaru koncertzāle” darbību no 01.06.2021. līdz 31.12.2021.

G.Ķirsis

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļas 2021.gada budžeta grozījumiem

I.Baltrums

18 maijs
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
18 maijs
otrdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
18 maijs
otrdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
20 maijs
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
21 maijs
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17
25 maijs
otrdiena
11.00
Finanšu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu    

I.Kundziņa

 1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri””

L.Tesnova

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

 1.  

Par piemaksām par individuālajām konsultācijām vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam

I.Vasmanis

 1.  

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta „Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” īstenošanu

E.Pivarūns

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

I.Brača

25 maijs
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
26 maijs
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
27 maijs
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
27 maijs
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu

I.Kundziņa

11.10

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā

L.Tesnova

 

 1.  

Par Jūrmalas Aspazijas pamatskolas direktora iecelšanu amatā

 

 

 1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri””

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

11.20

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.276 “Par Koku vērtēšanas komisiju”

A.Sapronovs

 

 1.  

Saistošie noteikumi "Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas pilsētā"

 

11.25

 1.  

Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” noslēgumu

I.Šponberga

11.30

 1.  

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Vārds Uzvārds

A.Miltiņa

 

 1.  

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Vārds Uzvārds

 

 

 1.  

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Vārds Uzvārds

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pieteikuma apstiprināšanu iesniegšanai Eiropas Savienības rīcības konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta” 2027.gadam Latvijā

 

11.35

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.548 “Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos”

K.Zelicka

11.40

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

I.Vasmanis

 

 1.  

Par projekta “Darīt kopā” noslēgumu

 

11.45

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 “Mācību mobilitātes skolu sektorā” (KA2) atklātā projektu konkursā

I.Aroniete

11.50

 1.  

Par dalību programmas “Nordplus Junior” atklātā projektu iesniegumu konkursā

N.Stupele

11.55

 1.  

Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020. gadu apstiprināšanu

E.Majore

 

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem

 

12.00

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” nolikums

A.Trabo-Čebina

12.05

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”” noslēgumu

I.Baumane

12.10

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

I.Brača

12.15

 1.  

Par būves nojaukšanu Sēravotu ielā 5, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Bišu ielā 26, Jūrmalā

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Medņu ielā 45, Jūrmalā, un Medņu ielā 47, Jūrmalā, adrešu piešķiršanu un likvidēšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 31, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 33, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.646 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.56 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 21.līnijā 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Silu ielā 35, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra lēmuma Nr.788 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 galīgās redakcijas apstiprināšanu ” atcelšanu 

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.68 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 59, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Aspazijas ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma Nr.287 „Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Peldu ielā 1, Jūrmalā konservāciju” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

12.30

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-97, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

A.Bērziņš

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 57A-73, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

12.35

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Talsu šosejā 31 k-6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.51 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

 

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu

 

 

 1.  

Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 termiņa pagarināšanu (Turaidas iela 2, Jūrmala)

 

 

 1.  

Par 2020.gada 11.maija Zemes nomas līguma Nr. 1.2-16.3.1/20-589 pārjaunojumu (Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā)

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija instrukcijas Nr.2 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 

 1.  

Par nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, un Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra valdījumā un pilnvarojuma līguma izbeigšanu

 

 

 1.  

Par jūras piekrastes daļu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas valdījumā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizkraukles ielā 2, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Druvu ielā 19, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 85, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oškalna ielā 3, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 11, Jūrmalā

 

12.55

 1.  

Par projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansēto projektu “Klasiskās mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” koncerti”

K.Zelicka

28 maijs
piektdiena
12.00
Jomas ielā 17