VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Apstiprināti nekustamā īpašuma (kadastra Nr.13000263407) - būves Puškina ielā 2, Jūrmalā, un zemesgabala Robežu ielā 6, Jūrmalā, 53/100 domājamo daļu (turpmāk – Objekts) privatizācijas noteikumi.

Nosacītā cena - EUR 24095,00.

Personām, kuras vēlas piedalīties Objekta privatizācijā, jāiesniedz rakstisku apliecinājumu Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, un jāiemaksā nodrošinājums EUR 2409,50.

 

Apliecinājumu iesniegšanas termiņš:

  • pirmpirkuma tiesīgajai personai (kopīpašniekam) - mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (līdz 22.10.2018.);
  • pārējām personām - līdz 2018.gada 2.novembrim plkst.16.00.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā Objekta mutiska izsole ar augšupejošu soli notiks 2018.gada 15.novembrī plkst.13.00 Privatizācijas aģentūrā.

Maksimālais termiņš pirkuma maksas samaksai – 10 gadi.

Papildu informācija: www.pa.gov.lv sadaļā Izsoles un Privatizācijas aģentūrā, tālrunis uzziņām 67021325 un 67021358.