VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Apstiprināti nekustamā īpašuma (kadastra Nr.13000263407) - būves Puškina ielā 2, Jūrmalā, un zemesgabala Robežu ielā 6, Jūrmalā, 53/100 domājamo daļu (turpmāk – Objekts) privatizācijas noteikumi.

 

Nosacītā cena - EUR 18000,00.

 

Personām, kuras vēlas piedalīties Objekta privatizācijā, jāiesniedz rakstisku apliecinājumu Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, un jāiemaksā nodrošinājums EUR 1800,00.

 

Apliecinājumu iesniegšanas termiņš:

  • pirmpirkuma tiesīgajai personai (kopīpašniekam) - mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”;
  • pārējām personām - līdz 10.01.2019. plkst.17.00.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā Objekta mutiska izsole ar augšupejošu soli notiks 24.01.2019. plkst.13.00 Privatizācijas aģentūrā.

Maksimālais termiņš pirkuma maksas samaksai – 10 gadi.

Papildu informācija: http://www.pa.gov.lv sadaļā Izsoles un Privatizācijas aģentūrā, tālrunis uzziņām 67021325.