AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" paziņo:

Ar Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.350 “Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai” privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts - zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 026 0059) 0,2305 ha platībā un uz tās esošās divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 1300 026 4609 005 un 1300 026 4609 007) - Tukuma ielā 20, Jūrmalā.

 

Prasījumi, kas attiecas uz minēto īpašumu, piesakāmi AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887, divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija: https://www.possessor.gov.lv/ sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/Paziņojumi un AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor", tālr.67021325, 67021358.