SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo:

Uzsākta valsts nekustamā īpašuma Liesmas ielā 1A (iepriekš – Tukuma iela 20), Jūrmalā, kadastra Nr.13000260153, privatizācija.

Nekustamā īpašuma sastāvs:

  • zemes vienība 0,2305 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 13000260059);
  • noliktava (būves kadastra apzīmējums 13000264609005);
  • šķūnis (būves kadastra apzīmējums 13000264609007, apvidū saglabājušies tikai pamati).

Viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

1) personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums Possessor, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887;

2) personas, kuras vēlas privatizēt šo objektu, var iesniegt savus priekšlikumus.

 

Papildu informācija: https://www.possessor.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti /Paziņojumi/ Uzsākta privatizācija un Possessor, tālr. 67021325, 67021358.