Sākumlapa http://jurmala.lv Sākumlapa lv Sat, 24 Aug 2019 19:24:14 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/67693-par-detalplanojuma-zemesgabalam-teatra-iela-1-jurmala-nodosanu-publiskajai-apspriesanai-un-atzinumu-sanemsanai Mon, 05 Aug 2019 12:49:03 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 galīgās redakcijas atcelšanu un Saistošo noteikumu Nr.28 atzīšanu par spēku zaudējušiem http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/67688-par-detalplanojuma-zemesgabalam-vidus-prospekta-40-un-meza-prospekta-43-galigas-redakcijas-atcelsanu-un-saistoso-noteikumu-nr28-atzisanu-par-speku-zaudejusiem Mon, 05 Aug 2019 12:49:18 +0200 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/67685-pazinojums-par-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabalam-saulgriezu-iela-3-jurmala-apstiprinasanu Mon, 05 Aug 2019 12:50:45 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 41/45, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/67574-par-detalplanojuma-zemesgabalam-juras-iela-4145-jurmala-darba-uzdevuma-deriguma-termina-pagarinasanu Mon, 22 Jul 2019 15:52:35 +0200 Paziņojums par darba uzdevuma detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūras ielā 41/45 derīguma termiņa pagarināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/67529-pazinojums-par-darba-uzdevuma-detalplanojuma-izstradei-zemesgabalam-juras-iela-4145-deriguma-termina-pagarinasanu Fri, 26 Jul 2019 16:25:53 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/67519-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-3-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Tue, 16 Jul 2019 16:02:39 +0200 Detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Majori 1407 un pludmales apkalpes teritorijas publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/67214-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabaliem-juras-iela-23-majori-1407-un-pludmales-apkalpes-teritorijas-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Tue, 16 Jul 2019 16:01:20 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 1A http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/67213-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-klavu-iela-1a Mon, 08 Jul 2019 15:43:27 +0200 Detālplānojuma zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai atcelšana http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/67212-detalplanojuma-zemesgabaliem-klavu-iela-1a-rudolfa-blaumana-iela-15a-un-piegulosai-kapu-teritorijai-atcelsana Tue, 02 Jul 2019 10:58:17 +0200 Lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802 pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/67211-lokalplanojuma-zemesgabalam-varnukrogs-1802-pilnveidotas-redakcijas-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Tue, 02 Jul 2019 10:57:10 +0200 Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, pilnveidošanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66738-par-lokalplanojuma-zemesgabalam-varnukrogs-1802-jurmala-pilnveidosanu Tue, 02 Jul 2019 10:54:53 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 galīgās redakcijas atcelšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66737-par-detalplanojuma-zemesgabalam-jurmala-ganibu-cels-5-galigas-redakcijas-atcelsanu Mon, 03 Jun 2019 10:28:43 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, īstenošanas termiņu pagarināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66736-par-detalplanojuma-zemesgabalam-brazciems-0701-jurmala-istenosanas-terminu-pagarinasanu Mon, 03 Jun 2019 10:27:44 +0200 Paziņojums par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66729-pazinojums-par-lokalplanojuma-zemesgabalam-turaidas-iela-1012-jurmala-izstrades-uzsaksanu-lai-izdaritu-grozijumus-jurmalas-pilsetas-teritorijas-planojuma-un-darba-uzdevuma-apstiprinasanu Mon, 03 Jun 2019 10:27:04 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Saulgriežu ielā 3 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66687-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-saulgriezu-iela-3-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Mon, 03 Jun 2019 10:26:08 +0200 Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.423 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, apstiprināšanu" http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66686-grozijums-jurmalas-pilsetas-domes-2015gada-15oktobra-lemuma-nr423-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kapu-iela-23-jurmala-apstiprinasanu Mon, 03 Jun 2019 10:24:35 +0200 Detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, 2001, 1201, 2303 un Lielais prospekts 0041 (veloceliņš) publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66685-detalplanojuma-zemesgabaliem-priedaine-2302-2001-1201-2303-un-lielais-prospekts-0041-velocelins-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Mon, 03 Jun 2019 10:23:48 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66684-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-3-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Mon, 03 Jun 2019 10:23:23 +0200 Aicinājums iesaistīties Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66344-aicinajums-iesaistities-jurmalas-pilsetas-teritorijas-planojuma-grozijumu-izstrade Thu, 09 May 2019 14:43:14 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1 apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66056-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-otilijas-iela-1-apstiprinasanu Tue, 30 Apr 2019 09:54:27 +0200