Sākumlapa http://jurmala.lv Sākumlapa lv Wed, 26 Jun 2019 15:23:29 +0200 Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, pilnveidošanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66738-par-lokalplanojuma-zemesgabalam-varnukrogs-1802-jurmala-pilnveidosanu Mon, 03 Jun 2019 10:29:23 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 galīgās redakcijas atcelšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66737-par-detalplanojuma-zemesgabalam-jurmala-ganibu-cels-5-galigas-redakcijas-atcelsanu Mon, 03 Jun 2019 10:28:43 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, īstenošanas termiņu pagarināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66736-par-detalplanojuma-zemesgabalam-brazciems-0701-jurmala-istenosanas-terminu-pagarinasanu Mon, 03 Jun 2019 10:27:44 +0200 Paziņojums par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66729-pazinojums-par-lokalplanojuma-zemesgabalam-turaidas-iela-1012-jurmala-izstrades-uzsaksanu-lai-izdaritu-grozijumus-jurmalas-pilsetas-teritorijas-planojuma-un-darba-uzdevuma-apstiprinasanu Mon, 03 Jun 2019 10:27:04 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Saulgriežu ielā 3 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66687-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-saulgriezu-iela-3-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Mon, 03 Jun 2019 10:26:08 +0200 Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.423 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, apstiprināšanu" http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66686-grozijums-jurmalas-pilsetas-domes-2015gada-15oktobra-lemuma-nr423-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kapu-iela-23-jurmala-apstiprinasanu Mon, 03 Jun 2019 10:24:35 +0200 Detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, 2001, 1201, 2303 un Lielais prospekts 0041 (veloceliņš) publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66685-detalplanojuma-zemesgabaliem-priedaine-2302-2001-1201-2303-un-lielais-prospekts-0041-velocelins-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Mon, 03 Jun 2019 10:23:48 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66684-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-3-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Mon, 03 Jun 2019 10:23:23 +0200 Aicinājums iesaistīties Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66344-aicinajums-iesaistities-jurmalas-pilsetas-teritorijas-planojuma-grozijumu-izstrade Thu, 09 May 2019 14:43:14 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1 apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66056-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-otilijas-iela-1-apstiprinasanu Tue, 30 Apr 2019 09:54:27 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Gaujas ielā 1 apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66054-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-gaujas-iela-1-apstiprinasanu Tue, 30 Apr 2019 08:38:40 +0200 Paziņojums par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Sporta ielā 1/3 apbūvei http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66053-pazinojums-par-parjaunojuma-liguma-noslegsanu-zemesgabala-sporta-iela-13-apbuvei Tue, 30 Apr 2019 08:37:22 +0200 Paziņojums par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 93 atzīšanu par spēku zaudējušu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66052-pazinojums-par-detalplanojuma-projekta-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-slokas-iela-93-atzisanu-par-speku-zaudejusu Tue, 30 Apr 2019 08:37:50 +0200 Paziņojums par darba uzdevuma termiņa detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Teātra ielā 1 pagarināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/65996-pazinojums-par-darba-uzdevuma-termina-detalplanojuma-izstradei-zemesgabalam-teatra-iela-1-pagarinasanu Tue, 16 Apr 2019 16:24:21 +0200 Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801 publisko apspriešanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65494-par-lokalplanojuma-zemesgabalam-varnukrogs-1801-publisko-apspriesanu Wed, 17 Apr 2019 13:27:01 +0200 Par detālplānojuma kapsētas izveidošanai zemesgabalā Krastciems 0501 izstrādes pārtraukšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65488-par-detalplanojuma-kapsetas-izveidosanai-zemesgabala-krastciems-0501-izstrades-partrauksanu Tue, 02 Apr 2019 10:10:46 +0200 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 8 atzīšanu par spēku zaudējušu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65486-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-olgerta-iela-8-atzisanu-par-speku-zaudejusu Tue, 02 Apr 2019 10:11:07 +0200 Par lēmuma par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kaugurciems 41 galīgās redakcijas apstiprināšanu atcelšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65485-par-lemuma-par-detalplanojuma-projekta-zemesgabalam-kaugurciems-41-galigas-redakcijas-apstiprinasanu-atcelsanu Tue, 02 Apr 2019 10:12:51 +0200 Detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65484-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabalam-saulgriezu-iela-3-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Tue, 02 Apr 2019 10:13:28 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Murdu ielā 4 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65483-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-murdu-iela-4 Tue, 02 Apr 2019 10:14:00 +0200