Iniciatīvas projekti
Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25.novembra nolikums Nr.54 Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums

Projekti tiek vērtēti šādās kategorijās:

1. publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide;

2. sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana;

3. veselības aprūpes pieejamības palielināšanas un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu īstenošana;

4. sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai;

5. kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšanas pasākumu īstenošana.

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu pieteikumu izstrādes un iesniegšanas kārtība 

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra nolikums Nr.22 

Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums

Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 14.decembra nolikums Nr.32

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra nolikums Nr.5 Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkursa 2018 nolikums

 

Kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkurss

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra nolikums Nr.26 Jūrmalas pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkursa nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa saistošie noteikumi Nr.15 "Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"
Konkursa pretendentu iesniedzamā dokumentācija:
1. pieteikums (pieteikuma veidlapa);
2. informācija par kultūras pieminekļa piederību;
3. kultūras pieminekļa raksturojums;
4. kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamība;
5. paredzamās kultūras pieminekļa saglabāšanai veicamās aktivitātes (darbi) un to veicēji;
6. sagaidāmie rezultāti;
7. kopējais budžets (tāme), kā arī katras aktivitātes (darba) izmaksas.

 

Līdzekļu piešķiršana sportam 

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija nolikums Nr.7 Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā
iesnieguma veidlapa
sporta pasākumu novērtēšanas kritēriji 

 

Naudas balva par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā

Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikums Nr.7 Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs
iesnieguma veidlapa par sasniegumiem kultūrā
iesnieguma veidlapa par sasniegumiem sportā

 

2016. gadā īstenotie iniciatīvas projekti (kopsavilkums)