Citi atbrīvojumi no nodevas maksas:

Persona, kurai ir tiesības uz nodevas atbrīvojumu.

Nepieciešams iesniegt pieteikumu.

Maksa par 1 caurlaidi (maksas pakalpojums par datu apstrādi)

īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim

lietošanā esošam transportlīdzeklim

persona, kurai nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā ir nodots lietošanā, lai to izmantotu dzīvošanai, pamatojoties uz dzīvojamo telpas īres vai patapinājuma līgumu, vai persona uz līguma pamata lieto izglītības iestādes dienesta viesnīcas dzīvojamās telpas

11,50 EUR

11,50 EUR

 

Caurlaidi piešķir 1 CSDD reģistrētam transportlīdzeklim, ja izpildās kāds no nosacījumiem:

a) ir samaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

vai

b) uz personas vārda nav reģistrēti transportlīdzekļi un ir derīga attiecīgās kategorijas vadītāja apliecība

 

persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību un kurai nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā ir nodots lietošanā, pamatojoties uz pilnvarojuma dokumentu par pārvaldīšanas, apsaimniekošanas tiesībām

persona, kura nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā ieguvusi valdījumā un tas paredzēts dzīvošanai, kā arī persona lietojumā un valdījumā Jūrmalas pilsētā ir dzīvojamo māju palīgēka, garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, garāžu īpašnieku biedrības garāža (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāža), ja tā netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai

persona, kurai ir tiesības lietot transportlīdzekli, kas atbrīvots no nodevas maksāšanas saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem

bezmaksas

bezmaksas

bez pieteikuma Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks bezmaksas -

 

Citi nodevas atvieglojumi:

Persona, kurai ir tiesības uz nodevas atvieglojumu vai atbrīvojumu.

 Nepieciešams iesniegt pieteikumu.

Nodeva par caurlaidi (EUR)

īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim

1 lietošanā esošam transportlīdzeklim (ar pilnu masu līdz 3,5 t)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestādes darbinieks*

10,70

26,75 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, darbinieks

26,75

53,50

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks, kas veic darba pienākumus Jūrmalas pilsētas teritorijā

26,75

53,50

Jūrmalas pilsētas teritorijā reģistrētā sporta kluba licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks

26,75

53,50

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij, darbinieks

53,50

74,90

valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā, darbinieks

53,50

74,90

persona, kura strādā, studē vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas pilsētā

53,50

74,90

bērna vecāks, ja bērns mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību izglītības iestādē, kas atrodas īpaša režīma zonā Jūrmalā

53,50

74,90

reliģiskā organizācija (kas veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību) vai sabiedriskā labuma organizācija (kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā) vai šādas organizācijas darbinieks

53,50

53,50

persona, kurai ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni)

53,50

53,50

Pēc kalendārā gada 1.jūlija nodevas apmēru samazina par 50%, izņemot *

 

Caurlaidi, kas iegādāta ar nodevas atvieglojumu, 2 reizes nodevas periodā var bezmaksas pārreģistrēt uz citu transportlīdzekli e-pakalpojumu portālā vai Apmeklētāju apkalpošanas centrā, iesniedzot pieteikumu un uzrādot nodevas maksātāja personas apliecinošo dokumentu.