No 1. marta sākas izglītojamo pieteikšana uzņemšanai 1. klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2018./2019. mācību gadam.

image

Jūrmalas pilsētas dome 2018. gada 10. janvārī izdevusi rīkojumu Nr. 1.1-14/8 „Par izglītojamo pieteikšanu un uzņemšanu 1. klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”, kas nosaka kārtību bērnu uzņemšanai 1. klasē pašvaldības izglītības iestādēs.

 

Izglītojamā pieteikšana izglītības iestādē notiks no 1. marta līdz 25. maijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00.

 

Izglītības iestādes direktors klātienē pieņems pieņems izglītojamā vecāka vai cita likumiskā pārstāvja aizpildītu un parakstītu iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādes 1. klasē. Iesniedzot iesniegumu, vecākiem būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un izglītojamā dzimšanas apliecība vai personu apliecinošs dokuments un nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmums par izglītojamā ārpusģimenes aprūpi un/ vai pilnvara. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu varēs nosūtīt arī elektroniski uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi.

 

Līdz 9. jūnijam izglītības iestāde rakstiski paziņos vecākiem, kuru izglītojamie pieteikti mācību uzsākšanai 1. klasē, par viņu iekļaušanu sarakstā uzņemšanai 1. klasē. Ja izglītojamais netiks iekļauts sarakstā uzņemšanai 1. klasē, direktors līdz 9. jūnijam par to informēs vecākus un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi, kas savukārt desmit darba dienu laikā rakstiski informēs vecākus par brīvajām vietām citās pašvaldības izglītības iestādēs.

 

Iesniegumus par izglītojamā uzņemšanu 1. klasē varēs iesniegt arī pēc noteiktā termiņa, bet tādā gadījumā netiks ņemta vērā rīkojumā noteiktā prioritārā secība, kur priekšroka tikt uzņemtam konkrētajā mācību iestādē ir izglītojamajam, kura dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un brālis vai māsa mācās izvēlētajā izglītības iestādē; izglītojamajam, kura dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un viens no vecākiem strādā izvēlētajā izglītības iestādē; izglītojamajam, kura dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā; un, visbeidzot, izglītojamajam, kura dzīvesvieta nav deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

 

Sīkāka informācija un iesnieguma veidlapa pieejama sadaļā  „Izglītojamo uzņemšana 1.klasē”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļas vadītāju Jolantu Batinu, tālr. 67511487, e-pasts: jolanta.batina@jurmala.lv.