Jūrmalas pilsētas skolu pedagogi un skolēni, iesaistoties arī Latvijas Universitātes zinātniekiem, plāno piesaistīt finansējumu vairākiem projektiem, kuros izstrādās jaunus, mūsdienīgus mācību materiālus, apgūs jaunas prasmes un zināšanas.

image

Mācīsies Ķemeru dabā

Latvijas Universitātes dabaszinātņu fakultāšu zinātnieki un pētnieki izstrādās interaktīvus interešu izglītības mācību moduļus – darba lapas, ko varēs izmantot mācību procesā, un ar tām varēs strādāt ārpus skolas telpām – dabā.

Veicot praktiskus un eksperimentālus darbus, skolēniem būs iespēja nostiprināt un papildināt skolā apgūtās zināšanas dabas mācībā, ķīmijā, bioloģijā, ģeogrāfijā un fizikā. Darba lapas tiks veidotas tā, lai konkrētā tēma tiktu apskatīta caur vismaz divu dabaszinātņu virzienu prizmu, piemēram, caur bioloģijas un ķīmijas vai bioloģijas un ģeogrāfijas prizmu. Tas ir veids, kā parādīt, ka dabas procesi un līdz ar to zināšanas ir savstarpēji saistītas un papildinošas.

Latvijas Universitātes zinātnieku vadībā tiks īstenoti arī interaktīvi pasākumi Ķemeros, parādot, ka procesi dabā notiek visu gadu, un uzsverot dabas procesu nozīmi cilvēka dzīvē. Pasākumos skolas vecuma bērni un jaunieši varēs gūt praktiskas iemaņas dabaszinībās, tie veicinās skolēnu interesi un motivāciju apgūt dabaszinātnes, palīdzēs veidot skolēnu izpratni par dabas un cilvēka mijiedarbību, dabaszinātni cilvēka dzīvē un sabiedrības attīstībā.

Lai nodrošinātu plašāku sabiedrības iepazīstināšanu ar izstrādātajiem mācību moduļiem, tie tiks izplatīti Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kā arī Latvijas Universitātes jauno ķīmiķu, jauno ģeogrāfu un jauno biologu skolās, bet jau pēc neilga laika izstrādāto mācību moduļu metodiku izmantos, veidojot Ķemeru daudzfunkcionālā dabas izglītības centra mācību saturu, kas būs integrējams skolu mācību programmās.

Lai ieceri īstenotu, Jūrmalas pilsētas dome piedalīsies Latvijas Universitātes Efektīvas sadarbības projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Zinātnieks Ķemeros”.

Projektu plānots īstenot līdz 31. decembrim, tā kopējās izmaksas ir 9167 eiro, no kurām Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 60% un Latvijas Universitātes finansējums – 40%.

 

Ģimnāzija ieviesīs inovācijas eksakto priekšmetu apguvei

Jūrmalas Valsts ģimnāzija veicinās inovāciju ieviešanu zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas jomā, kā arī attīstīs skolēnu un pedagogu starptautisko sadarbību.

Lai to īstenotu, ģimnāzija piedalīsies Eiropas Savienības “Erasmus+” projektu iesniegumu konkursā ar projektu “Vietējā pilsētvide – praktiskā pētniecība dabaszinātnēs” kā projekta vadošā partnere partnerībā ar ģimnāzijām no Zviedrijas, Lietuvas un Igaunijas.

Projektu paredzēts īstenot no 2019. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam, tā kopējās izmaksas plānotas 244 665 eiro, kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

 

Pumpuru vidusskola zinības apgūs starpnacionālā vidē

Pumpuru vidusskola vēlas iesaistīt skolēnus aktīvā mācīšanās procesā starpnacionālā vidē, prasmju apguvei izmantojot pētniecībā balstītas metodes un stundas ārpus klases.

Pumpuru vidusskola piedalīsies Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. NOVĒRTĒ” kā projekta vadošā partnere sadarbībā ar partneriem no Vācijas, Slovēnijas, Igaunijas un Somijas.

Iecerēts, ka skolēni un skolotāji apmeklēs projektā iesaistītās skolas, kur piedalīsies mācīšanas un mācīšanās aktivitātēs, arī projektu dienās, un piedalīsies vairākās zinātniskajās konferencēs Latvijā.

Projektu paredzēts īstenot no 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 30. jūnijam. Pumpuru vidusskolas plānotās izmaksas ir 35 019 eiro, kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

 

Iepazīs citu valstu pieredzi sociālajā iekļaušanā

Jūrmalas pilsētas internātpamatskola dalīsies pieredzē ar Atēnu jaunatnes apvienību “Jaunatne Eiropai” no Grieķijas un Neapoles pavāru profesionālo skolu no Itālijas – organizācijām, kas strādā ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

Projektā tiks iesaistīti šo skolu jaunieši, tādējādi veicinot sociālo iekļaušanu neatkarīgi no izglītības, veselības, sociālā stāvokļa vai kultūras vides.

Visas projektā iesaistītās puses atrodas jūras tuvumā, tādēļ pārsvarā plānotas aktivitātes, kas saistītas ar āra nodarbībām uz ūdens un ūdens tuvumā.

Šis būs Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas pirmais projekts, kurā piedalīsies skolotāji un skolas audzēkņi – jaunieši ar īpašām vajadzībām. Projektā varēs apgūt citu valstu pieredzi sociālās iekļaušanas jomā, kā arī iepazīt citu valstu kultūru, dalīties savā pieredzē un kopīgi darboties.

Jūrmalas pilsētas internātpamatskola piedalīsies “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Ūdens mūs vieno!” kā projekta vadošā partnere.

Projektu paredzēts īstenot no 2019. gada 1. augusta līdz 2020. gada 30. jūlijam. Projekta kopējās izmaksas plānotas 15 000 eiro, kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.