Uzsākts nākamais projekta “PuMPuRS” īstenošanas semestris
Publicēts: pirmdiena, 7.oktobris, 2019
Kategorija: Izglītība
Autors: Gita Prīberga - Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde

Šī gada sākumā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu 5.–12.klašu izglītojamie saņēma atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai.

image

Projektā PuMPuRS iesaistītas trīs Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes: Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola, Slokas pamatskola un Vaivaru pamatskola.

 

2018./2019.mācību gada 2.semestrī kādu no atbalsta pasākumiem – papildu konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa vai cita atbalsta personāla palīdzību –saņēma 35 izglītojamie. Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs projektā darbojās 24 pedagogi.

 

Analizējot atbalsta nepieciešamību, var secināt, ka šobrīd pedagogu un atbalsta personāla resursi ir nepietiekami, lai palīdzētu visiem izglītojamajiem, kuriem ir identificētas problēmas. Tomēr skolēni, viņu vecāki un skolotāji pirmos rezultātus vērtē pozitīvi. Daudziem skolēniem jau ir novērotas pozitīvas izmaiņas un samazinājies zemu vērtējumu skaits. Konsultatīvais atbalsts, kas jau sniegts izglītojamajiem, palīdz pārvarēt grūtības dažādos mācību priekšmetos, kā arī saņemt psiholoģisko atbalstu.

 

2019./2020.mācību gada 1.semestrī projektā ietverto skolēnu skaits ir palielinājies - plānots, ka Jūrmalā vairāk nekā 60 izglītojamie saņems atbalstu jau līdz šī gada beigām.

 

Projekta PuMPuRS mērķis ir samazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības un nepabeidz skolu no 5.līdz 12.klasei vispārējās izglītības iestādes Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus. Projekts PuMPuRS veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Galvenais projekta fokuss ir uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

 

Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2022.gada 31.decembrim

 

Papildu informācija par projektu www.pumpurs.lv

 

2018.gada 28.oktobrī Jūrmalas pilsētas dome ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr. 8.3.4.0/16/I001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu Jūrmalas pilsētā.

 

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE