Bērnu pieteikšana uzņemšanai 1. klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2020./2021. mācību gadam turpināsies līdz 2020. gada 25. maijam.

Vecāku iesniegumus izglītības iestādes pieņems darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi vai e-adresi, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

 

Ja vecāki būs pieteikuši izglītojamo izglītības iestādē līdz 2020. gada 25. maijam, uzņemšana 1. klasē būs šādā prioritārā kārtībā:

  1. bērns, kura dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un viņa brālis vai māsa mācās izvēlētajā izglītības iestādē pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā;
  2. bērns, kura dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un viens no vecākiem strādā izvēlētajā izglītības iestādē;
  3. bērns, kuram dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  4. bērns, kuram dzīvesvieta nav deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Līdz 2020. gada 9. jūnijam izglītības iestāde rakstiski informēs vecākus par pieņemto lēmumu – vai bērns tiek uzņemts attiecīgās izglītības iestādes 1. klasē. Ja viņš netiek uzņemts attiecīgās izglītības iestādes 1. klasē, direktors par to informē Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi, kas desmit darba dienu laikā rakstiski informēs vecākus par brīvajām vietām citās pašvaldības izglītības iestādēs, kurās ir iespējams pieteikties uzņemšanai 1. klasē.