Bērnu pieteikšana uzņemšanai 1. klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2021./2022. mācību gadam sākas 2021. gada 1. martā un turpināsies līdz 2021. gada 24. maijam.

image

Kā pieteikt bērnu uzņemšanai 1. klasē?

 • Iesniegumu var iesniegt klātienē, skolā, no 1. marta līdz 24. maijam darba dienās no plkst. 9.00. līdz 16.00 (uzrādot vecāka un bērna personu apliecinošus dokumentus), ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
 • Iesniegumu var nosūtīt pa pastu ar pasta zīmoga datumu no 1. marta līdz 20. maijam (ieskaitot) uz izglītības iestādes oficiālo adresi.
 • Iesniegumu var nosūtīt elektroniski no 1. marta līdz 24. maijam no plkst. 9.00 līdz 16.00 uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi vai e-adresi, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un pievienojot laika zīmogu.

 

Uzņemšanas prioritātes

Ja vecāki būs pieteikuši izglītojamo izglītības iestādē līdz 2021. gada 24. maijam, uzņemšana 1. klasē būs šādā prioritārā kārtībā:

 1. bērns, kura dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un viņa brālis vai māsa mācās izvēlētajā izglītības iestādē pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā;
 2. bērns, kura dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un viens no vecākiem strādā izvēlētajā izglītības iestādē;
 3. bērns, kuram dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 4. bērns, kuram dzīvesvieta nav deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Līdz 2021. gada 8. jūnijam izglītības iestāde rakstiski informēs vecākus par pieņemto lēmumu – vai bērns tiek uzņemts attiecīgās izglītības iestādes 1. klasē. Ja izglītojamais netiek uzņemts attiecīgās izglītības iestādes 1. klasē, direktors par to informē Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi, kas desmit darba dienu laikā rakstiski informēs vecākus par brīvajām vietām citās pašvaldības izglītības iestādēs, kurās ir iespējams pieteikties uzņemšanai 1. klasē.

 

Jūrmalas Aspazijas pamatskola

Jūrmalas pilsētas domes sēdē 2020. gada 24. septembrī pieņemts lēmums dibināt Jūrmalas Aspazijas pamatskolu, kurā apvienotas divas Jūrmalas skolas – Jūrmalas Alternatīvā skola un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola.

 

Jūrmalas Aspazijas pamatskola ar 2021. gada 16. jūniju pārņems un attīstīs Jūrmalas Alternatīvās skolas un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas izglītības programmas. Jūrmalas Aspazijas pamatskola īstenos pirmsskolas izglītības programmu, pamatizglītības programmu, pamatizglītības humanitāro un sociālā virziena programmu un speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem.

 

2021. gada 1. septembrī Jūrmalas Aspazijas pamatskolas izglītojamie mācības uzsāks pašreizējās Jūrmalas Alternatīvās skolas telpās Viestura ielā 6 un Lielupes pamatskolas telpās Lielupes ielā 21, līdz remontdarbi Jūrmalas Aspazijas pamatskolas adresē Aizputes ielā 1a tiks pabeigti.

 

Jūrmalas Aspazijas pamatskolas 1. klasē uzņemtie bērni 2021. gada 1. septembrī mācības uzsāks Viestura ielā 6 (pašreizējās Jūrmalas Alternatīvās skolas telpās).

Pirmklasnieku pieteikšana Jūrmalas Aspazijas pamatskolai notiek gan Jūrmalas Alternatīvās skolas telpās Viestura ielā 6, gan Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas telpās Lielupes ielā 21.

 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola un sākumskola “Ābelīte”

Jūrmalas pilsētas domes sēdē 2020. gada 23. jūlijā pieņemts lēmums sākumskolas “Ābelīte” pamatizglītības programmu īstenošanu nodot Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai.

 

Pirmklasnieku pieteikšana uzņemšanai Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā notiek gan Jaundubultu vidusskolā Lielupes ielā 21, gan sākumskolā “Ābelīte”, kas arī šobrīd atrodas Lielupes ielā 21 un kur 2021. gada 1. septembrī Jaundubultu vidusskolas pirmklasnieki uzsāks mācības.

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes aicina pirmklasniekus

Jūrmalas pilsētas izglītības iestāde

Adrese pieteikuma iesniegšanai

Tālrunis informācijai

Papildu informācija

Jūrmalas Aspazijas pamatskola

 

(no 16. jūnija, apvienojot Jūrmalas Alternatīvo skolu un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolu)

Jūrmalas Alternatīvā skola Viestura ielā 6, Jūrmalā, LV-2010

 

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola

Lielupes ielā 21, Jūrmalā, LV-2015

www.lielupesskola.lv

 

67755088

 

 

 

 

 

67753281

 

Jūrmalas Aspazijas pamatskola īstenos:

 • pirmsskolas izglītības programmu;
 • pamatizglītības programmu;
 • pamatizglītības humanitāro un sociālā virziena programmu;
 • speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem

 

Ir pagarinātās dienas grupa; interešu izglītības nodarbības

 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

(no 1. septembra Jaundubultu vidusskola pārņem sākumskolas “Ābelīte” pamatizglītības programmas)

Lielupes ielā 21, Jūrmalā, LV-2015

www.jaundubulti.lv

67760865

 

 

Ir pagarinātās dienas grupa; interešu izglītības nodarbības

 

Plānotas sagatavošanās nodarbības⃰ topošajiem pirmklasniekiem pirms 1. septembra

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Raiņa ielā 118, Jūrmalā, LV-2016

www.kauguruvsk.lv

26678110

Ir pagarinātās dienas grupa; fakultatīvās nodarbības; interešu izglītības nodarbības; vasaras nometne

 

13. un 20. februārī tiešsaistes nodarbības topošajiem pirmklasniekiem

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, LV-2016

www.mezmalasvsk.lv

67739651

28374899

29849071

Ir pagarinātās dienas grupa; interešu izglītības nodarbības; nodarbības Jūrmalas Sporta skolas baseinā

Jūrmalas pilsētas pamatskola

Dzirnavu ielā 50, Jūrmalā, LV-2011

67732233

29188698

Uzņem izglītojamos ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par speciālās izglītības programmu

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Raiņa ielā 55, Jūrmalā, LV-2011

http://jvg.lv

67735842

Ir pagarinātās dienas grupa; interešu izglītības nodarbības

 

17. martā – atvērto durvju diena tiešsaistē topošajiem pirmklasniekiem un vecākiem

Majoru vidusskola

Rīgas ielā 3, Jūrmalā, LV-2015

http://majoruskola.lv

67761666

Ir pagarinātās dienas grupa; interešu izglītības nodarbības

 

Jūnijā plānota tikšanās ar topošo pirmklasnieku vecākiem⃰

Ķemeru pamatskola

Tukuma ielā 10,

Jūrmalā, LV-2012

https://kemeruskola.lv

67765520 29474470

 

 

 

Ir pagarinātās dienas grupa, interešu izglītības nodarbības

 

Pumpuru vidusskola

Kronvalda ielā 8, Jūrmalā, LV-2008

http://pumpuri.lv

67767312 67767320

Slokas pamatskola

Skolas ielā 3, Jūrmalā, LV-2011

https://www.slokaspsk.lv

67811509

Vaivaru pamatskola

Skautu ielā 2, Jūrmalā, LV-2008

http://vaivarupamatskola.lv

67811175

⃰ Ja būs atcelti saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu noteiktie ierobežojumi.