2018. gada 20. aprīlī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 222 “Noteikumi par Jūrmalas ostas robežu noteikšanu”, nosakot, ka Jūrmalas ostas robežas tiek paplašinātas atbilstīgi ostas attīstības programmai.

image
Attēla autors: Ivars Ķezbers

Ministru kabineta noteikumi nosaka Jūrmalas ostas robežas teritorijas kopplatību – 1068 ha, tajā skaitā zeme – 94 ha, iekšējie ūdeņi – 438 ha, ārējais reids – 536 hektāri.

 

Jūrmalas ostas mērķis ir tapt par “zaļāko” ostu Latvijā, nodrošinot drošas navigācijas funkcijas un enkurošanās iespējas, vienlaikus saglabājot un nekādā veidā nepasliktinot dabas lieguma teritorijas. Jūrmalas ostas robežas turpmāk nešķērsosies ar privātīpašuma robežām, tās iekļaus publisko ūdeņu tauvas joslu un tiks noliktas precīzi pa Jūrmalas pilsētas administratīvo robežu. Atpūtas kuģošanas un navigācijas funkciju izpildei ostas robežās iekļauta Jūrmalas pašvaldības valdījumā esošā kuģu piestātne “Majori” Rīgas ielā, dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” ūdens teritorijas, kā arī ārējais reids, kas nepieciešams kuģošanas drošības nodrošināšanai.

 

Apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par Jūrmalas ostas robežu noteikšanu” un Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 20 “Jūrmalas ostas noteikumi” ir pamats Jūrmalas ostas pārvaldes izvirzītā mērķa sasniegšanai – attīstīt Jūrmalas ostu kvalitatīvu jahtu ostas pakalpojumu nodrošināšanai Latvijas un ārvalstu jahtotājiem un nodrošināt iekšējo kārtību un kuģošanas drošības prasības Jūrmalas ostā.