Īsumā par domes lēmumiem oktobra sēdē
Publicēts: ceturtdiena, 1.novembris, 2018
Kategorija: Pašvaldība

Jūrmalas domes 18. oktobra sēdē tika skatīti gandrīz 60 jautājumi: veikti grozījumi saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu, precizēts Attīstības programmas 2014.–2015. gadam investīciju plāns, apstiprināta pašvaldības dalība projektu konkursos finansējuma piesaistei, skatīti jautājumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, un citi.

Atbalstīs uzņēmējdarbības attīstību

Jūrmalas dome apstiprināja konkursa nolikumu par kārtību, kādā tiek piešķirts domes līdzfinansējums uzņēmējdarbības attīstībai. Līdzfinansējuma mērķis ir veicināt aktivitātes atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.–2030. gadam un Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plānā 2018.–2020. gadam noteiktajiem mērķiem. Līdzfinansējums tiks piešķirts kā de minimis atbalsts.

Līdzfinansējums netiks piešķirts azartspēļu un derību organizēšanai, darījumiem ar nekustamo īpašumu, tabakas izstrādājumu un alkohola ražošanai, lauksaimniecībai, zvejniecībai, akvakultūrai un mežsaimniecībai.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu, kurā noteikts pieejamā finansējuma apjoms, iesniegšanas termiņi, projektu vērtēšanas kritēriji, uzraudzības periods un cita būtiska informācija tiks publicēta vietnē www.jurmala.lv, sociālajos tīklos un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

 

“Jūrmalas slimnīca” uzlabos pakalpojumu kvalitāti un pieejamību

Deputāti atbalstīja SIA “Jūrmalas slimnīca” projekta “SIA “Jūrmalas slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības uzlabošana” īstenošanu. SIA “Jūrmalas slimnīca” iegādāsies endoskopijas un radiogrāfijas iekārtas, datortomogrāfu un iekārtas grūtniecības un dzemdību pakalpojumu uzlabošanai, tā rezultātā būtiski uzlabosies sniegto pakalpojumu kvalitāte un pieejamība.

Projektam piešķirts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” atbalsts.

Projekts tiks īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 104 724 eiro, no tām attiecināmo izmaksu summa ir 1 100 930 eiro, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 85%, attiecināmais valsts budžeta finansējums ir 9% un SIA “Jūrmalas slimnīca” līdzfinansējums ir 6%, neattiecināmo izmaksu summa ir 3795 eiro.

 

Pārbūvēs un siltinās Ķemeru pamatskolas ēku

Deputāti atbalstīja dalību ar projekta iesniegumu “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” konkursā.

Projektā paredzēta ēkas norobežoto konstrukciju siltināšana, pagrabstāva nesošo konstrukciju pastiprināšana un siltināšana, durvju un logu nomaiņa ar energoefektīvām durvīm un koka logiem atbilstoši Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes nosacījumiem, augšējā pārseguma un jumta siltināšana un jauna jumta seguma izbūve, ventilācijas sistēmas un apkures sistēmas pārbūve, jaunas elektroinstalācijas sistēmas un zibens aizsardzības sistēmas izbūve, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un elektronisko sakaru sistēmu pārbūve, vides pieejamības nodrošināšana un teritorijas labiekārtošana.

Īstenojot projektu, tiks paaugstināta Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas energoefektivitāte un pilnveidota infrastruktūra.

Projekta prognozējamais īstenošanas laiks ir no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 31. maijam.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 284 700 eiro, tajā skaitā attiecināmās izmaksas ir 1 035 116 eiro, kur ERAF finansējums ir 14,55%, nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 85,45%, tajā skaitā valsts budžeta dotācija ir 12,82% un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 72,63%.

Neattiecināmās izmaksas 249 587 eiro no būvprojektā paredzētajiem ēkas pārbūves darbiem tiks segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. gada budžeta.

 

Reorganizēs Jūrmalas vakara vidusskolu

Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumi nosaka, ka pašvaldībām līdz 2020. gada 31. augustam jāpieņem lēmums par vakara vidusskolu nosaukuma maiņu vai likvidācijas vai reorganizācijas pabeigšanu, nodrošinot izglītojamo turpmāku izglītošanos atbilstošā izglītības programmā.

Ievērojot pārejas noteikumos noteikto un lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu un izveidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu Jūrmalas pilsētā, dome nolēma Jūrmalas vakara vidusskolas īstenotās izglītības programmas pievienot Majoru vidusskolai, kā rezultātā Jūrmalas vakara vidusskola beigs pastāvēt, bet izglītojamie turpinās saņemt līdzvērtīgu kvalitatīvu izglītību.

Šobrīd Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošā Jūrmalas vakara vidusskola īsteno četras izglītības programmas: pamatizglītības un mazākumtautību otrā posma (7.–9. klase) izglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošo un mazākumtautību programmas.

Jūrmalas vakara vidusskolas telpas tiks izmantotas Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas un sākumskolas “Ābelīte” (lēmumu par tās pārcelšanu uz Jaundubultiem dome pieņēma šā gada jūnijā) vajadzībām.

Noteikts, ka vakarskolas reorganizācija jāpabeidz līdz 2019. gada 31. augustam.

 

Mežmalas vidusskolas skolēni iepazīs Eiropas valstu kultūru

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai kā partnerim sadarbībā ar vadošo partneri “Anamur” vidusskolu (Turcijā) un projekta partneriem no Polijas, Rumānijas un Spānijas īstenojot Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projektu “Ja es būtu”, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas skolēni un skolotāji pilnveidos zināšanas par Eiropas valstu kultūru, literatūru un ģeogrāfiju.

Projekta gaitā skolēni un skolotāji ne tikai papildinās zināšanas par Eiropas valstu kultūru, literatūru un ģeogrāfiju, bet arī iepazīs projekta partnervalstu labās prakses piemērus izglītības jomā, apgūstot jaunas metodes un gūstot idejas, kuras pēc projekta īstenošanas varēs nodot citiem Jūrmalas skolu pedagogiem, tiks veicinātas starptautiskas sadarbības iespējas nākotnē.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2018. gada 1. novembra līdz 2020. gada 1. novembrim.

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas kā projekta partnera kopējās izmaksas ir 20 140 eiro, kas 100% tiek finansētas no Eiropas Savienības budžeta.

 

Motivēs skolēnus mācīties

Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes iesaistīsies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu posmā no 5. līdz 12. klasei.

Projektā iesaistīto skolu – Vaivaru pamatskolas, Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas un Slokas pamatskolas – skolēni tiks motivēti mācībām, sniedzot individuālas un grupu konsultācijas pēc izglītojamo vajadzībām atbilstoša plāna, tādējādi samazinot risku, ka skolēni varētu pārtraukt izglītības apguvi.

Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim.

Jūrmalas pilsētas domei kā projekta īstenošanas sadarbības partnerim finansējumu piešķirs katru mācību semestri līdz 2022. gada 31. decembrim atbilstīgi izglītojamo skaitam konkrētajā periodā.

Projekta kopējais attiecināmais finansējums 100% apmērā ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta finansējums, kur Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums ir 15%. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai paredzētais finansējums projektā tiks plānots atbilstīgi izstrādātajam pasākumu plānam un proporcionāli izglītojamo skaitam.

 

Atļauj nojaukt būves

Pilsētas pašvaldībā saņemti īpašnieku iesniegumi būvju nojaukšanai Medņu ielā 20, Kāpu ielā 78 un Straumes ielā 2. Deputātiem iebildumu pret būvju nojaukšanu nebija. Būvvaldei uzdots kontrolēt, lai būvju nojaukšana atbilstu normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties sadaļā Domes pieņemtie dokumenti, kā arī Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros.

 

Domes sēdes ir publiskas – tās var apmeklēt ikviens interesents. Nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 22. novembrī.

 

Jaunākās ziņas
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2019
PILSĒTAS KARTE