Īsumā par domes novembra sēdes lēmumiem
Publicēts: ceturtdiena, 13.decembris, 2018
Kategorija: Pašvaldība

Jūrmalas domes 22.  novembra sēdē tika skatīti vairāk nekā 60 jautājumi: apstiprināta pašvaldības dalība projektu konkursos finansējuma piesaistei, veikti grozījumi pašvaldības budžetā, precizēti pašvaldības struktūrvienību nolikumi, skatīti jautājumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, un citi.

Pludmalē uzstādīs jaunas laipas

Deputāti atbalstīja Jūrmalas pilsētas domes dalību Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas aktivitātes “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” projektu konkursā ar projektu “Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētā”.

Projekta mērķis ir pludmales infrastruktūras attīstība un Zilā karoga programmas kritēriju nodrošināšana Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča piekrastē.

Projekta gaitā tiks uzlabota pieejamība piekrastē, labiekārtojot publiskās piekļuves vietas pludmalei, tostarp pielāgojot pludmales infrastruktūru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Publisko ūdeņu vides pieejamības nodrošināšanai un antropogēnās slodzes mazināšanai plānots iegādāties un uzstādīt līdz 10 jaunām koka laipām noejās uz pludmali Mellužos, Dzintaros un Majoros, tostarp piemērojot noejas kādā no Zilā karoga peldvietām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada 1. marta līdz 30. septembrim. Projekta kopējās indikatīvās izmaksas ir 31 500 eiro, no kurām Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansējums ir 70% un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 30%.

 

Dubultos būvēs biomasas katlumāju

Deputāti atbalstīja SIA “Jūrmalas siltums” projekta īstenošanu, kas paredz jaunas, ar šķeldu kurināmas katlumājas izbūvi. Īstenojot projektu “Biomasas katlumājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos”, uzņēmums būvēs jaunu katlumāju, kur būs ar šķeldu kurināms ūdens sildāmais katls ar automatizētu šķeldas padevi. Projekta mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un sekmēt dabasgāzes aizvietošanu ar šķeldas kurināmo. Tas ļaus dažādot kurināmā veidus, tādējādi mazinot siltumapgādes atkarību no viena kurināmā veida un palielinot siltumapgādes drošību. Vienlaikus tiks paaugstināta centrālās siltumapgādes sistēmas efektivitāte, kā rezultātā samazināsies fosilā kurināmā – dabasgāzes – patēriņš un pieaugs atjaunojamo resursu izmantošana, tādējādi samazinot siltumenerģijas ražošanas izmaksu atkarību no dabasgāzes piegādēm un cenas, kā arī samazinot kaitīgo vielu emisiju atmosfērā.

Projekts tiks īstenots 24 mēnešu laikā pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, taču ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.

SIA “Jūrmalas siltums” projekts tiks realizēts, saņemot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” finansējumu.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 630 000 eiro, no tām attiecināmās izmaksas ir 2 895 000 eiro, kur Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums ir 40% un SIA “Jūrmalas siltums” līdzfinansējums – 60%. Neattiecināmo izmaksu summa ir 735 000 eiro, ko segs SIA “Jūrmalas siltums”.

 

Veicinās interesi par lasīšanu

Nākamgad Jūrmalas Centrālā bibliotēka īstenos Valsts kultūrkapitāla fonda literatūras nozares projektu “KAS slēpjas aiz grāmatas?”. Dubultu bērnu bibliotēka organizēs desmit tikšanās ar latviešu bērnu grāmatu autoriem. Popularizējot izcilākās latviešu bērnu grāmatas, kas nominētas un ieguvušas Jāņa Baltvilka balvu un izvirzītas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijai, tiks raisīta bērnu un pusaudžu iztēle un fantāzija, veicināts lasīšanas prieks un interese par latviešu oriģinālliteratūru.

Projekta kopējās izmaksas ir 1200 eiro, kas 100% apmērā ir Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums.

 

Neiebilda būvju nojaukšanai

Pilsētas pašvaldībā saņemti īpašnieku iesniegumi būvju nojaukšanai Edinburgas prospektā 85 un Bulduru prospektā 84. Deputāti neiebilda būvju nojaukšanai. Būvvaldei uzdots kontrolēt, lai būvju nojaukšana atbilstu normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties vietnē www.jurmala.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Domes pieņemtie dokumenti”, kā arī Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros.

 

Domes sēdes ir publiskas – tās var apmeklēt ikviens interesents. Nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 20. decembrī.

Jaunākās ziņas
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2019
PILSĒTAS KARTE