Īsumā par domes janvāra sēdes lēmumiem
Publicēts: ceturtdiena, 7.februāris, 2019
Kategorija: Pašvaldība

Jūrmalas domes 24. janvāra sēdē tika skatīti vairāk nekā 50 jautājumi: apstiprināta pašvaldības dalība projektu konkursos finansējuma piesaistei, veikti grozījumi pašvaldības budžetā, pieņemti lēmumi saistībā ar teritorijas plānojumu, par dzīvojamo telpu īri, dzīvokļu īpašumu izsolēm un citi saistībā ar nekustamo īpašumu.

image

Paplašina veselības pabalsta saņēmēju loku

Deputāti nolēma paplašināt veselības aprūpes pieejamības pabalsta saņēmēju loku. Veselības aprūpes pabalstu 50 eiro apmērā turpmāk piešķirs arī izdienas pensijas saņēmējiem, kuri nestrādā, kā arī gadījumos, kad pensijas vecumu sasniegušie seniori saņem invaliditātes pensiju.

Pabalsta apmērs vienai personai ir līdz 50 eiro kalendārajā gadā atbilstoši iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem. Pabalsts paredzēts izdevumu segšanai par pacientu iemaksām un līdzmaksājumiem, veselības aprūpes un zobārstniecības pakalpojumiem, medikamentu un medicīnas preču iegādi.

Pabalstus varēs piešķirt, kad stāsies spēkā grozījumi saistošajos noteikumos “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām” – pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Mākslas skola pilnveidos mācību bāzi

Jūrmalas Mākslas skola piedalīsies Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana”.

Par konkursa līdzekļiem plānots iegādāties fotokameru ar papildu aprīkojumu, lai nodrošinātu Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņiem iespēju kvalitatīvi apgūt multimediju mācību priekšmetus divās izglītības programmās – profesionālās ievirzes izglītības “Vizuāli plastiskā māksla” un interešu izglītības programmās, tostarp pieaugušo tālākizglītības programmā, radot iespēju audzēkņiem un pieaugušajiem attīstīt savas radošās spējas, tādējādi veidojot izpratni par multimediju mākslas jomu.

Projekta prognozējamais īstenošanas laiks ir no 20. marta līdz 1. oktobrim. Projekta kopējās indikatīvās izmaksas ir 1550 eiro, kas 100% apmērā ir Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums.

 

Pilnveidos jauniešu uzņēmējdarbības prasmes

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļa sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru kā projekta vadošais partneris partnerībā ar Teračīnas (Itālija) un Vāsas (Somija) pašvaldību īstenos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” projektu “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai”.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu radošumu, uzņēmīgumu un kompetences jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībai, gūstot labās prakses piemērus no pašvaldībām Teračīnā un Vāsā. Projekta gaitā tiks veidotas izstrādnes konkurētspējīgu un eksportspējīgu uzņēmumu radīšanai Jūrmalā.

Projekts jāīsteno no 1. februāra līdz 31. oktobrim. Projekta kopējās izmaksas ir 37 880 eiro, kas 100% apmērā ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais finansējums no Eiropas Savienības budžeta.

 

Ar mākslas palīdzību veicinās sociālo iekļaušanu

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs kā vadošais partneris piedalīsies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” atklātajā projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Uzticies mākslai” sadarbībā ar četriem projekta partneriem – jauniešu organizācijām no Lietuvas, Zviedrijas, Portugāles un Spānijas.

Projekta mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu jauniešu vidē, kā arī izpratni par cilvēktiesībām, dodot iespēju jauniešu pašizpausmei ar mākslas starpniecību.

Jauniešu apmaiņas projekts norisināsies Jūrmalā. Tajā piedalīsies 33 dalībnieki no visām projekta dalībvalstīm. Septiņu dienu laikā dalībnieki dalīsies pieredzē un viedokļos par sociālo iekļaušanu un atstumtības risku novēršanu. Izmantojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, jaunieši diskutēs par sociālajām problēmām jauniešu vidū, gatavos rekomendācijas to novēršanai un informēs sabiedrību, izmantojot dažādus mākslas veidus.

Projekta prognozējamais īstenošanas laiks ir no 1. jūnija līdz 1. decembrim. Projekta kopējās indikatīvās izmaksas ir 22 874 eiro, kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

 

Veicinās izpratni par toleranci

Jūrmalas pilsētas dome kā vadošais partneris piedalīsies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” atklātajā projektu konkursā ar projekta iesniegumu “Kultūru atšķirību izpratne caur dabas izglītību sadarbībā ar projekta partneriem – iestādēm un jauniešu organizācijām Lietuvā (Kauņā), Igaunijā (Tartu), Zviedrijā (Vekšē) un Itālijā (Teračīnā)”.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par dabas nozīmi cilvēka ikdienā, sociālo iekļaušanu jauniešu vidē, kā arī, diskutējot un daloties pieredzē, veidot izpratni par toleranci un cilvēktiesībām.

Jauniešu apmaiņas projekts norisināsies jūlijā Jūrmalā. Tajā piedalīsies aptuveni 30 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas, Igaunijas un Itālijas. Jauniešu apmaiņas projekts norisināsies astoņas dienas.

Projekta prognozējamais īstenošanas laiks ir no 1. jūnija līdz 30. septembrim. Kopējās indikatīvās izmaksas ir 17 460 eiro, kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

 

Izstrādās viedā apgaismojuma stratēģiju

Jūrmalas pilsēta īstenos “Interreg” Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektu “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē / LUCIA” partnerībā ar projekta vadošo partneri Hamburgas pilsētu (Vācija).

Projekta mērķis ir radīt viedā apgaismojuma platformu Baltijas jūras reģionam, tai skaitā Jūrmalas pilsētai, kas balstīta “viedās pilsētas” konceptā.

Projekta laikā, pielāgojot risinājumu vietējiem apstākļiem, tiks atjaunota Jomas ielas apgaismojuma līnija 1110 metru garumā, nomainot 109 gaismekļus pret energoefektīviem, kā arī izstrādāta stratēģija viedā apgaismojuma uzstādīšanai arī citās Jūrmalas pilsētas ielās.

Projekta īstenošanas laiks ir no 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam. Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera kopējās izmaksas ir 159 050 eiro, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un 15% – Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu ieviesīs Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļa sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”.

 

Neiebilda būvju nojaukšanai

Pilsētas pašvaldībā saņemti īpašnieku iesniegumi būvju nojaukšanai Baltezera ielā 1a, Ķeguma ielā 3 un Viktorijas ielā 107. Deputāti neiebilda būvju nojaukšanai. Būvvaldei uzdots kontrolēt, lai būvju nojaukšana atbilstu normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Domes pieņemtie dokumenti”, kā arī Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros.

 

Domes sēdes ir publiskas – tās var apmeklēt ikviens interesents. Nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 21. februārī.

 

Jaunākās ziņas
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2019
PILSĒTAS KARTE