Īsumā par domes marta sēdes lēmumiem
Publicēts: trešdiena, 27.marts, 2019
Kategorija: Pašvaldība

Jūrmalas domes 21. marta sēdē tika skatīti 60 jautājumi: apstiprināta pašvaldības dalība projektu konkursos finansējuma piesaistei, veikti grozījumi pašvaldības budžetā, pieņemti lēmumi saistībā ar teritorijas plānojumu, par dzīvojamo telpu īri, dzīvokļu īpašumu izsolēm un citi saistībā ar nekustamo īpašumu.

Turpinās pludmales pieejamības uzlabošanu

Jūrmalas pilsētas dome turpinās pilnveidot pludmales infrastruktūru, lai nodrošinātu Zilā karoga programmas kritērija – pieejamības uzlabošana – izpildi. Šogad, attīstot pludmales infrastruktūru, tiks labiekārtotas publiskās piekļuves vietas pludmalei, uzstādot līdz desmit jaunām koka laipām noejās uz pludmali (konkrēts skaits būs zināms pēc iepirkuma rezultātu apstiprināšanas), tādējādi mazinot antropogēno slodzi uz dabas vērtībām piekrastē. Pludmales infrastruktūra tiks pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Plānots, ka laipas tiks uzstādītas Mālpils, Drustu, Ziedu, Magoņu, Gundegas, Peldu, Upes, Slokas, Teātra un Konkordijas ielu galos noejās uz pludmali.

Darbi tiks veikti, īstenojot Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu “Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētā”.

Projekts tiks īstenots no 1. aprīļa līdz 30. septembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 31 500 eiro,  kur Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 70 % un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 30 %.

 

Skolēni un pedagogi pētīs ūdeņus

Vaivaru pamatskola sadarbībā ar deviņām Francijas kūrortpilsētu skolām, kur katra skola, sadarbojoties ar savu partnerskolu no deviņiem dažādu Eiropas valstu kūrortiem (Vācija, Itālija, Spānija, Grenlande, Bulgārija un Latvija), īstenos dabaszinātņu projektu „Eiropas teritorijas ūdeņu krastā”.

Vaivaru pamatskola kopā ar projekta partneri – koordinatoru Andre Maurois koledžu (Francijā) pētīs ūdeņu aizsardzības iespējas, tūrisma un atpūtas iespējas ūdeņu krastā, kā arī kultūrvēsturisko mantojumu.

Projekta laikā plānoti skolēnu un pedagogu pieredzes apmaiņas braucieni, kuros tiks izvērtēta partnervalstu pieredze, organizēti semināri un meistarklases. Projekta noslēgumā Vaivaru pamatskolas pedagogi izstrādās jaunas darba metodes, lai pēc tam savas zināšanas un prasmes, organizējot atklātās stundas dabā, popularizētu citu Jūrmalas skolu skolotājiem.

Projekts ”Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos” tiks īstenots līdz 2021. gada 1. augustam. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 22 977 eiro, kas 100 % apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums. 

 

Izstrādās jaunus dabas izglītības materiālus

Sākumskolas “Taurenītis” pedagogi sadarbībā ar Vides izglītības fondu dalīsies pieredzē ar trīs valstu – Igaunijas, Islandes, Slovēnijas – pārstāvjiem, lai gūtu jaunas idejas dabas izglītības materiālu izstrādei pirmsskolā un sākumskolā. Skolotāji apgūs jaunas metodes, mācot par bioloģisko daudzveidību un lietojot mūsdienīgas metodes, tehnoloģijas un praktiskas aktivitātes.

Projekts ”Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos” tiks īstenots Eiropas Savienības programmas ”Erasmus+” aktivitātē ”Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā”.

Projekta finansējuma saņēmējs ir projekta vadošais partneris – Vides izglītības fonds. Projekta partnerim sākumskolai “Taurenītis” nekāda veida izmaksas nav plānotas. Projekta tiks īstenots no 2019. gada 1. maija līdz 2020. gada 31. augustam.

 

Attīstīs multimediju izglītības programmu

Jūrmalas Mākslas skola iegādāsies fotokameru un tai nepieciešamo papildu aprīkojumu, lai nodrošinātu iespēju kvalitatīvi apgūt multimediju, īpaši animācijas, mācību priekšmetus divās izglītības programmās – profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” un interešu izglītības programmā. To varēs izmantot arī pieaugušo mūžizglītības programmas apmeklētāji un profesionālie mākslinieki, skolas pedagogi. Jauniegādāto tehniku izmantos arī, lai sistematizētu un apkopotu tradicionālā starptautiskā vizuālās mākslas konkursa “Es dzīvoju pie jūras” plašo arhīvu.

Skolas materiāltehniskā bāze tiks papildināta, īstenojot Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana”.

Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada 1. oktobrim. Projekta kopējās izmaksas ir 1 553 eiro, kur Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 100 %.

 

Pumpuru vidusskola iepazīs Vācijas pieredzi

Pumpuru vidusskolas skolotāji starptautiskā projektā apgūs inovatīvas mācīšanas metodes. Lai to īstenotu, pedagogi iepazīsies ar Vācijas pieredzi, kā jebkurā stundā mācību procesā iekļaut, piemēram, drāmu, datoriku vai inženierzinātnes, kā tehnoloģijas lietot jēgpilni un tā, lai tās tiešām atvieglotu cilvēka ikdienu.

Projekta laikā skolotāji pilnveidos arī zināšanas, kā motivēt mācīties skolēnus ar sociālekonomiskām vai veselības problēmām, no nelabvēlīgas vides vai dažādām etniskām grupām, radot iekļaujošu un atbalstošu mācību vidi.

Pumpuru vidusskolas piedalīsies Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Solis tuvāk nākotnes skolai”” kā projekta vadošais partneris sadarbībai ar projekta partneri Johann Michael Sailer skolu Ingolštatē (Vācija).

Projektu plānots īstenot no 2019. gada 1. septembra līdz 2020 .gada 31. decembrim. Projekta kopējās indikatīvās izmaksas ir 37 864 eiro, kas 100 % apmērā ir finansējums no Eiropas Savienības budžeta.

Jaunākās ziņas
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2019
PILSĒTAS KARTE