Izstrādās attīstības programmu nākamajam plānošanas periodam
Publicēts: ceturtdiena, 4.aprīlis, 2019
Kategorija: Pašvaldība
Autors: Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Jūrmalas pilsētas domes sēdē 21. martā pieņemts lēmums sākt Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādi. Sākot ar septembri, ikvienam Jūrmalas pilsētas iedzīvotājam būs iespēja iesaistīties tās izstrādē, piedaloties tematiskajās darba grupās.

image

Patlaban ir spēkā Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014.–2020. gadam, apstiprināta 2013. gada 7. novembrī.

 

Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas tiek izstrādāts septiņu gadu periodam. Attīstības programmas mērķis ir apzināt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi) un plānot rīcības un investīcijas pašvaldības teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, tā ir pamats pašvaldības budžeta plānošanai. Attīstības programmas mērķis ir sekmēt arī investīciju piesaisti, tostarp tā ir pamats arī valsts atbalsta plānošanai, ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaistei.

 

Attīstības programmā tiek noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un sasniedzamie rezultāti, rīcības virzieni un pasākumi, kurus realizē Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības, iestādes un kapitālsabiedrības, lai sasniegtu pašvaldības ilgtermiņa uzstādījumus un mērķus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijā 2010.–2030. gadam.

 

Attīstības programmas izstrādes sākumā tiks izvērtēta esošā situācija, tostarp tiks veikts spēkā esošās Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam izvērtējums.

 

Sākot ar septembri, plānotas interaktīvas tematiskās darba grupas ar Jūrmalas pilsētas domes speciālistu, deputātu, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un dažādu nozaru ekspertu piedalīšanos. Arī ikvienam Jūrmalas pilsētas iedzīvotājam būs iespēja līdzdarboties attīstības programmas izstrādē, piedaloties tematiskajās darba grupās. Tādējādi ikviens jūrmalnieks varēs piedalīties ne tikai jau izstrādāta dokumenta vērtēšanā, bet attīstības programmas veidošanā – Jūrmalas pilsētas prioritāšu un rīcības virzienu noteikšanā. Par tematisko darba grupu norises laiku informēsim vietnē www.jurmala.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

 

Attīstības programmu izstrādās Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa sadarbībā ar citām Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī piesaistot Jūrmalas pilsētai stratēģiski nozīmīgu nozaru ekspertus. Tāpat vērā tiks ņemtas gan Eiropas Savienības, gan Latvijas noteiktās prioritātes nākamajam plānošanas periodam.

 

Attīstības programmas 1. redakciju plānots pabeigt līdz 2020. gada pavasarim, pēc tam tā tiks nodota publiskajai apspriešanai, kuras laikā ikvienam būs iespēja izteikt viedokli par izstrādāto dokumentu.

 

Paredzēts, ka attīstības programmas 2021.–2027. gadam gala redakcija tiks apstiprināta Jūrmalas pilsētas domes sēdē 2020. gada septembrī. Tā stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.

 

Ar patlaban spēkā esošo Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 2014.–2020. gadam var iepazīties vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Attīstība” – “Attīstības plānošana” – “Attīstības plānošanas dokumenti”.

 

Aicinām ikvienu sekot līdzi informācijai par attīstības programmas izstrādes procesu un līdzdarboties tematiskajās darba grupās un publiskās apspriešanas pasākumos!

Jaunākās ziņas
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2019
PILSĒTAS KARTE