Jūrmalas domes 16. janvāra sēdē tika skatīti vairāk nekā 30 jautājumi: atbalstīta pašvaldības dalība projektu konkursos ārējā finansējuma piesaistei, pieņemti lēmumi saistībā ar teritorijas plānojumu, par dzīvojamo telpu īri, dzīvokļu īpašumu izsolēm un citi.

Attīstīs zaļo infrastruktūru

Jūrmalas pilsētas dome dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavas” plāno atjaunot zālāju biotopu 23 ha platībā, izbūvēt žogu zemesgabalā Majori 8701 ganību dzīvnieku izvietošanai, kā arī izveidot divas dabas takas, skatu platformu un skatu torni, tādējādi papildinot tūrisma infrastruktūru.

Savukārt dabas parkā “Ragakāpa” ierobežos invazīvo augu sugu izplatību 7,5 ha platībā.

Lai ieceres īstenotu, deputāti atbalstīja domes dalību Eiropas Komisijas LIFE programmas Vides apakšprogrammas konkursā ar projekta pieteikumu “Piekrastes zaļā infrastruktūra bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai”. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar biedrību “Baltijas vides forums”.

Plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2020. gada 1. oktobra līdz 2025. gada 30. septembrim.

Projekta kopējās indikatīvās izmaksas ir 5 220 530 eiro, Jūrmalas pilsētas pašvaldības kā projekta partnera attiecināmo izmaksu summa ir plānota 326 270 eiro, no kuriem Eiropas Komisijas finansējums ir līdz 60%, savukārt Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 40%, kas var tikt samazināts līdz 10%, ja tiks apstiprināts nacionālā projekta konkursa iesniegums un piešķirts Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums.

 

Turpināsies literārās tikšanās bibliotēkā

Jūrmalas Centrālā bibliotēka arī turpmāk iecerējusi rīkot literāras tikšanās ar radošo profesiju pārstāvjiem – latviešu grāmatu autoriem, ilustratoriem, tulkotājiem un scenāristiem, popularizējot latviešu literatūru.

Šī gada ciklā paredzētas tikšanās ar publicistiem un rakstniekiem Marinu Kosteņecku, Aivaru Kļavi un Sabīni Košeļevu, režisoru un scenāristu Tālivaldi Margēviču, rakstniekiem Māri Lindi un Agnesi Vanagu, tulkotāju Maimu Grīnbergu, prozaiķi Jāni Joņevu, rakstnieci un dzejnieci Ingu Ābeli, rakstniecēm un ilustratorēm Liliju Berzinsku un Līvu Ozolu, kā arī ilustratori Anitu Rupeiku.

Lai ieceri īstenotu, Jūrmalas Centrālās bibliotēka piedalīsies Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Mazais Lielais cilvēks bibliotēkā”.

Projekta plānotās izmaksas ir 1800 eiro, kas 100% apmērā ir Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums.

 

Mākslas skola iegādāsies planšetes

Jūrmalas Mākslas skola vēlas iegādāties grafiskās planšetes multimediju mācību priekšmetu apguvei. Deputāti atbalstīja Jūrmalas Mākslas skolas dalību Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā ar projektu „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu „Datorgrafika” un “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana”, kura mērķis ir iegādāties 12 grafiskās planšetes.

Projekta apstiprināšanas gadījumā līdz 230 audzēkņiem tiks nodrošināta iespēja kvalitatīvi apgūt multimediju mācību priekšmetus divās izglītības programmās, kā arī pieaugušo mūžizglītības programmā.

Prognozējamais projekta īstenošanas laiks ir no 15. februāra līdz 1. oktobrim, un tā indikatīvās izmaksas – 2400 eiro, kas 100 % ir Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums.

 

Mūzikas skola vēlas iegādāties arfu

Jūrmalas Mūzikas vidusskola vēlas iegādāties arfu, lai nodrošinātu arfas spēles klases attīstību un ļautu izveidot pilnskanīgu Jūrmalas Mūzikas vidusskolas simfonisko orķestri.

Jaunā skolas vide nodrošina arī audzēkņu skaita pieaugumu gan pamatskolas, gan vidusskolas izglītības programmās, kas savukārt skolai dod iespēju jau 2020. gadā sākt veidot savu simfonisko orķestri, kura vadību jau ir uzņēmies starptautisku atzinību guvušais diriģents Normunds Vaicis.

Deputāti nolēma atbalstīt Jūrmalas Mūzikas vidusskolas dalību Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Arfas spēles apguves un simfoniskā orķestra darbības nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā“.

Projekta prognozējamais īstenošanas laiks ir no 1. marta līdz 1. septembrim un tā kopējās plānotās izmaksas – 16 000 eiro, kur Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 100 %.

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Domes pieņemtie dokumenti”, kā arī Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros.

 

Domes sēdes ir publiskas – tās var apmeklēt ikviens interesents. Nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 2020. gada 20. februārī.