Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, līdz 2021.gada 6.aprīlim Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē ir noteikti šādi epidemioloģiskās drošības pasākumi:

 1. Darbs sociālajā dienestā tiek organizēts tā, lai klientiem nav tieša kontakta ar sociālo darbinieku. Ir pārtraukta klientu apkalpošana klātienē.
 2. Sociālo un pašvaldības pabalstu, un sociālo pakalpojumu piešķiršana tiek nodrošināta, klientam iesniedzot iesniegumu un to pamatojošos dokumentus ar drošu elektronisko parakstu, pa pastu vai iesniedzot dokumentus pastkastītē.
 3. Mājas aprūpei jaunajiem klientiem pakalpojums tiek piešķirts pirmajā aprūpes līmenī līdz 2021.gada 6.aprīlim. Esošajiem klientiem, kuriem beidzas piešķirtā pakalpojuma termiņš, tiek pagarināta pakalpojuma sniegšana esošajā līmenī līdz 2021.gada 6.aprīlim. Tālrunis informācijai 67767372.
 4. Īslaicīgs sociālās un veselības aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām tiek sniegts, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu un nepieciešamos piesardzības pasākumus.
 5. Trūcīgas vai maznodrošinātas izziņas termiņš tiek pagarināts automātiski uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Ārkārtējās situācijas laikā un vienu mēnesi pēc tās beigām personai saglabājas visi pašvaldības piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai personai ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai personai. Tālrunis informācijai 67767347.
 6. Valsts finansētā asistenta pakalpojuma piešķiršanai sociālajā dienestā dokumentu aprite tiek nodrošināta, izslēdzot darbinieku tiešo kontaktu ar klientiem un asistentu pakalpojumu sniedzējiem. Atskaites jāiesniedz, ievietojot  iestādes pastkastītē vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu. Lēmumi un līgumi tiek nosūtīti klientiem parakstīšanai ierakstītās vēstulēs. Tālrunis informācijai 67806419.
 7. Sociālais darbs ar klientu notiek, klientam individuāli sazinoties ar sociālajiem darbiniekiem pa tālruni 67767140 vai 20178707.
 8. Tiek atcelti visi sabiedrības integrācijas pasākumi un pieteikšanās nodarbībām.
 9. Tiek pārtraukta šādu veselību veicinošo pakalpojumu sniegšana:
  1. vingrošana ūdenī;
  2. veselību veicinošo pasākumu komplekss senioriem;
  3. veselību veicinošo pasākumu komplekss topošajām māmiņām.
 10. Ergoterapeita un fizioterapeita pakalpojumu sniegšana klientiem tiek nodrošināta individuāli un pēc iepriekšējā pieraksta.
 11. Tiek pārtrauktas nodarbības veselības veicināšanai ESF projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā" (Nr.9.2.4.2./16/I/008) ietvaros, izņemot sporta nodarbības, kuras notiek ārtelpās (nūjošana).
 12. Tiek pārtraukti publiskie pasākumi, kuri notiek Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa ietvaros.