Jūrmalas pašvaldība aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai projektu īstenošanai veselības aprūpes pieejamības palielināšanai  un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu, sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošanai un vides izglītības aktivitāšu īstenošanai.

image

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš:

 • veselības aprūpes pieejamības palielināšanai  un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu  īstenošanai – 9.aprīlis,
 • sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošanai – 15.aprīlis,
 • vides izglītības pasākumu īstenošanai – 18.aprīlis.

 

Veselības aprūpes pieejamības palielināšanai  un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu  īstenošanas projektu īstenošanas laiks ir līdz divpadsmit mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, maksimālais iespējamais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas.

 

Pieejamais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektiem otrjā kārtā – 4768 eiro.

 

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija; iesniedzējs projektu var īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vieta – Jūrmalas administratīvā teritorija, faktiskajiem labuma guvējiem ir jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

 

Projektu prioritātes:

 1. inovatīvi pasākumi veselības aprūpes pieejamības palielināšanai un garīgās veselības veicināšanai;
 2. pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai, īpaši ģimenēm ar maziem bērniem, sekmējot ikdienas fizisko aktivitāšu palielināšanos;
 3. pasākumi atkarības vielu ietekmes mazināšanai, akcentējot aktivitātes smēķēšanas izplatības, pārmērīga alkohola lietošanas un narkotisko un toksisko vielu lietošanas samazināšanai;
 4. pasākumi mutes un zobu veselības veicināšanai dažādās mērķgrupās.

 

Kontaktpersona – Raimonda Dakša; e-pasts raimonda.daksa@jurmala.lv, tālr. 67767347.

 

Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošanas projektu īstenošanas laiks ir līdz divpadsmit mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, maksimālais iespējamais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas.

 

Pieejamais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektiem jaunajā kārtā – 5462 eiro.

 

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija; iesniedzējs projektu var īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vieta – Jūrmalas administratīvā teritorija, faktiskajiem labuma guvējiem ir jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

 

Projektu prioritātes:

 1. nacionālā identitāte, valoda un latviskās vērtības. Latviešu valodas lietojuma un nacionālo vērtību stiprināšana sabiedrībā;
 2. pilsoniskā sabiedrība un mazākumtautību integrācija. Galvenais virziens šajā prioritātē ir pilsoniskās līdzdalības attīstīšana un piedalīšanās sabiedrībai aktuālo jautājumu risināšanai;
 3. sociāli mazaizsargātu iedzīvotāju grupu integrācija. 

 

Kontaktpersona – Darja Kulagina; e-pasts darja.kulagina@jurmala.lv, tālr. 67806419.

 

Vides izglītības aktivitāšu organizēšanas projektu īstenošanas laiks ir līdz divpadsmit mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, tomēr, ņemot vērā Zilā karoga programmas īstenošanai nepieciešamo pasākumu specifiku, rekomendējam plānot aktivitātes līdz 2018.gada 15.novembrim.

 

Maksimālais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas, bet ne vairāk par 2000 eiro.

 

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, un iesniedzējam ir tiesības projektu īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vietai ir jābūt Jūrmalas pilsētas administratīvajai teritorijai, faktiskie labuma guvēji - pilsētas iedzīvotāji un viesi.

 

Projektu kategorijas “Sabiedrības izglītošana vides aizsardzības sekmēšanai” prioritātes:

 1. Palielināt sabiedrības izpratni par dabas vērtībām un to aizsardzību;
 2. Sekmēt pilsētas dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
 3. Veicināt sabiedrības atbildīgu uzvedību vides saglabāšanā.

Papildu informācija Attīstības pārvaldes Vides nodaļā, tālr. 67511487, 67511488.

 

Papildu informācija ir pieejama sadaļā “Atbalsts projektu īstenošanai”.