Jūrmalas pilsētas pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursus un aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai projektu īstenošanai dažādās jomās.

image

Atbalstāmās nozares

Tiks atbalstīti projekti publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai, sabiebrības integrācijas pasākumu veicināšanai, veselības aprūpes pieejamības palielināšanas un veselīga dzīvesveida veicināšanai, sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības sekmēšanai un kultūras un mākslas attīstības veicināšanai.

 

Projektu īstenošanas laiks ir līdz 12 mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža; maksimālais iespējamais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90 % no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas. Projekti tiks vērtēti atsevišķi katrā kategorijā atbilstoši noteiktajām prioritātēm. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 31. janvāris.

 

Kas var pieteikt projektus?

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, un iesniedzējam ir tiesības projektu īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vietai ir jābūt Jūrmalas administratīvajai teritorijai, faktiskajiem labuma guvējiem ir jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

 

Projekta pieteicējs var iesniegt ne vairāk kā vienu konkrētu pieteikumu kādā no kategorijām, kopsummā ne vairāk kā vienu pieteikumu katrā no konkursa kārtām.

 

Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tostarp atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide

Projektu prioritātes:

 • publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) bērnu rotaļu laukumu atjaunošana vai izveide;
 • publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) teritoriju labiekārtošana;
 • publiski pieejamas atpūtas infrastruktūras (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošas) izveide vai atjaunošana.

 

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir 7000,00 eiro.

Kontaktpersona – Ieva Strazdiņa: Ieva.Strazdina@jurmala.lv.lv, tālr. 67511485.

 

Sabiebrības integrācijas pasākumu īstenošana

Projektu prioritātes:

 • Pilsoniskā sabiedrība un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu integrācija. Galvenais virziens šajā prioritātē ir pilsoniskās līdzdalības attīstīšana, piedalīšanās sabiedrībai aktuālo jautājumu risināšanai un sociāli atstumto grupu iekļaušanas sabiedrībā.
 • Nacionālā identitāte, valoda un latviskās vērtības. Latviešu valodas lietojuma un nacionālo vērtību stiprināšana sabiedrībā.
 • Iedzīvotāju kopienu saliedētības vienojošo pasākumu organizēšana.

 

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir 7000,00 eiro.

Kontaktpersona – Darja Kulagina: Darja.Kulagina@jurmala.lv, tālr. 67806419.

 

Veselības aprūpes pieejamības palielināšana un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu īstenošana

Projektu prioritātes:

 • pasākumi traumatisma un vides risku ietekmes mazināšanai dažādās mērķgrupās;
 • pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai, īpaši ģimenēm ar maziem bērniem, sekmējot ikdienas fizisko aktivitāšu palielināšanos;
 • pasākumi atkarību ietekmes mazināšanai, akcentējot aktivitātes pret pārmērīgu  jauno tehnoloģiju lietošanu dažādās mērķgrupās;
 • pasākumi mutes dobuma un zobu veselības veicināšanai dažādās mērķgrupās.

 

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir 7000,00 eiro.

Kontaktpersona – Raimonda Dakša: Raimonda.Dakša@jurmala.lv, tālr. 67767347.

 

Sabiedrības izglītošana vides aizsardzības sekmēšanai

Projektu prioritātes:

 • palielināt sabiedrības izpratni par dabas vērtībām un to aizsardzību;
 • sekmēt pilsētas dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
 • veicināt sabiedrības atbildīgu uzvedību vides saglabāšanā.

 

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir 2000,00 eiro.

Kontaktpersona – Ilze Černovska: Ilze.Cernovska@jurmala.lv, tālr. 67511487.

 

Kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšana

Projektu prioritātes:

 • projekti, kas veicina kultūras norišu daudzveidību Jūrmalas apkaimēs no Priedaines līdz Ķemeriem;
 • projekti, kas vērsti skaidri noteiktām mērķauditorijām, īpaši uzsverot interaktivitāti (auditorijas iesaisti);
 • projekti, kas atspoguļo un popularizē Jūrmalas pilsētas kultūrvēsturi, izcilas kultūras personības, viņu jubilejas, daiļradi un saikni ar Jūrmalu, tostarp projekti, kas veltīti Latvijas simtgades pasākumu īstenošanai.

 

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir 7000,00 eiro.

Kontaktpersona – Dace Liepiņa: Dace.Liepina@jurmala.lv, tālr. 26787796.

 

Informācija projektu pieteikumu sagatavotājiem

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 31. janvāris.

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikumu var iepazīties sadaļā Atbalsts projektu īstenošanai.

 

Interesentus aicinām uz informatīvo semināru 2019. gada 10. janvārī plkst. 17.