Jūrmalas pilsētas pašvaldība izsludina iniciatīvas projektu konkursa trešo atlases kārtu kategorijā “sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai” un aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai vides izglītības aktivitāšu organizēšanai.

image

Maksimālais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90 % no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas, bet ne vairāk par 2000,00 eiro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019.gada 30.jūnijs.

Projektu īstenošanas laika periods saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumu Nr.54 ir līdz divpadsmit mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, tomēr, ņemot vērā Zilā karoga programmas īstenošanai nepieciešamo pasākumu specifiku, rekomendējam plānot aktivitātes līdz 2019.gada 17.novembrim.

 

Kas var pieteikt projektus?

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, un iesniedzējam ir tiesības projektu īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vieta - Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorija, faktiskajiem labuma guvējiem jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta pieteicējs drīkst iesniegt vienu pieteikumu.

 

Projektu kategorijas “Sabiedrības izglītošana vides aizsardzības sekmēšanai” prioritātes:

  • Palielināt sabiedrības izpratni par dabas vērtībām un to aizsardzību;
  • Sekmēt pilsētas dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
  • Veicināt sabiedrības atbildīgu uzvedību vides saglabāšanā.

 

Informācija par iniciatīvas projektu konkursu ir pieejama Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv >> Sabiedrība >>Atbalsts projektu īstenošanai >> Normatīvie akti, kas nosaka projektu līdzfinansēšanas kārtību, t.sk. Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikums Nr.54 “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums” un projekta pieteikuma veidlapas, kā arī, vēršoties Attīstības pārvaldes Vides nodaļā, tālr..22012050, 26303418