Iedzīvotāji jautā: “Vairākās daudzdzīvokļu māju kāpņutelpās izlīmēti SIA “Jūrmalas ūdens” paziņojumi, ka dzīvokļu īpašniekiem steidzami jāsedz mājas kopējais parāds par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem. Kā rīkoties šādā situācijā?”

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis ir uzdevis SIA “Jūrmalas ūdens” un pašvaldības pārstāvjiem sadarbībā ar SIA “Jūrmalas namsaimnieks” kopīgi atrast risinājumu, lai parādi tiktu piedzīti no tiešajiem parādniekiem, nevis no godīgajiem maksātājiem. 

 

Darba grupa jau ir nolēmusi, ka jautājums par dzīvojamās mājas ūdensapgādes un kanalizācijas parādsaistību atgūšanu, vēršoties tiesā pret dzīvojamās mājas kopību jeb visiem dzīvokļu īpašniekiem, šobrīd ir atlikts, lai vispirms padziļināti izpētītu parādsaistības un piedzītu parādus no tiešajiem parādniekiem.

 

Plānots, ka jau drīzumā SIA “Jūrmalas ūdens” piedāvās arī iespēju veikt tiešos norēķinus par pakalpojumiem bez namu apsaimniekotāja starpniecības, ļaujot apmaksāt katra dzīvokļa konkrēto rēķinu. Tāpēc, ja dzīvojamās mājas iedzīvotāji vēlas, lai turpmāk viņu veiktie maksājumi par ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem tiktu novirzīti tieši pakalpojuma sniedzējam SIA “Jūrmalas ūdens”, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums, kurā noteikts, ka turpmāk katrs dzīvokļa īpašnieks patstāvīgi norēķināsies ar SIA “Jūrmalas ūdens” par piegādātajiem pakalpojumiem, veicot tiešos maksājumus pakalpojuma sniedzējam.

 

SIA “Jūrmalas ūdens” informē, ka paziņojumi par parādiem izplatīti daudzdzīvokļu mājās, kurām ir lielākie parādi par piegādāto ūdeni un kanalizāciju. Paziņojumu mērķis bija informēt dzīvojamās mājas iedzīvotājus par parāda esamību. Tā kā šajās dzīvojamajās mājās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojums tiek nodrošināts ar pārvaldnieka starpniecību, tā, pirmkārt, ir pārvaldnieka, piemēram, SIA “Jūrmalas namsaimnieks”, atbildība un pienākums piedzīt parādu no dzīvokļa īpašniekiem un nepieļaut dzīvojamās mājas parādsaistību pieaugumu, tajā skaitā par piegādāto, bet nesamaksāto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu.

 

Gatis Truksnis, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs uzsver: “Es noteikti esmu pret to, ka apzinīgiem maksātājiem būtu jāmaksā sveši parādi! Tādēļ esmu sasaucis darba grupu, lai rastu iespējami godīgāku izeju no šīs situācijas. Vispirms ir jādara viss, lai parādus piedzītu tieši no parādniekiem.”

 

Informējam, ka, pirmkārt, jautājums tiks pārrunāts ar konkrētās dzīvojamās mājas pārvaldnieku, lai aktualizētu prasības pieteikumu celšanu tiesā pret parādniekiem, otrkārt, prasības tiks izvirzītas primāri parādniekiem, kuriem ir parādsaistības pret SIA “Jūrmalas ūdens” laikā, kurā konkrētais parādnieks bija dzīvokļa īpašnieks un savas īpašuma tiesības bija nostiprinājis zemesgrāmatā. SIA “Jūrmalas ūdens” šobrīd nevērsīsies ar prasības pieteikumu solidāri pret visiem dzīvojamās mājas (dzīvokļu) īpašniekiem, ja sākotnēji netiks vērstas prasības pret konkrētajiem parādniekiem, kuri ir izveidojuši un nav nomaksājuši savas parādsaistības, tajā skaitā par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu.

 

Norādām, ka Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta pirmās daļas 3. punktā noteikts, ka “dzīvokļa īpašnieka pienākumi ir norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana)”.

 

Saskaņā ar Civillikuma 994. pantu par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kurš šādā statusā ierakstīts zemesgrāmatā.

 

Daudzdzīvokļu namu īpašniekus aicinām būt aktīviem un iesaistīties savas mājas pārvaldīšanā, un laikus interesēties arī par mājas parādiem pie namu apsaimniekotāja. Namu apsaimniekotājam ir pienākums kontrolēt komunālo pakalpojumu maksātājus un vērsties pret parādniekiem, kā arī regulāri informēt daudzdzīvokļu mājas īpašniekus par mājas kopējo parādu. Iedzīvotājiem ir tiesības namu apsaimniekotājam pieprasīt atskaites un informāciju par mājas parādiem, kā arī uzzināt, kuri ēkas iedzīvotāji nav samaksājuši par saņemto pakalpojumu. Šajos jautājumos māju iedzīvotāji, kuru namu apsaimnieko SIA “Jūrmalas namsaimnieks”, aicināti sazināties ar apsaimniekotāju pa e-pastu: jn@jn.lv, tālruni 67811330 vai mājaslapā www.jn.lv.

 

Ja dzīvojamās mājas (dzīvokļu) īpašnieki nav apmierināti ar savas mājas pārvaldnieka darbību vai pastāv bažas, ka pārvaldnieks neveic aktīvas darbības, lai nepieļautu dzīvojamās mājas parādsaistību veidošanos un pieaugumu, jebkuras dzīvojamās mājas (dzīvokļa) īpašniekam ir tiesības sasaukt kopsapulci un izlemt jautājumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu citam pārvaldniekam. Katras dzīvojamās mājas īpašnieks ir atbildīgs par savu izvēlēto pārvaldnieku, un tikai šāds īpašnieks ir tiesīgs kontrolēt pārvaldnieka veiktās darbības, tajā skaitā jautājumus par prasību celšanu tiesā pret parādniekiem, lai nepieļautu parādsaistību veidošanos un pieaugumu dzīvojamajai mājai. Aicinām katras dzīvojamās mājas (dzīvokļa) īpašniekus būt aktīviem, sadarboties ar savu izvēlēto pārvaldnieku, ierosināt kopsapulču sasaukšanu, nosakot darba kārtībā pārvaldnieka pienākumu – ziņot par paveikto saistībā ar prasības pieteikumu celšanu tiesā pret parādniekiem.

 

Katras mājas individuālo situāciju par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu parādiem iedzīvotāji aicināti risināt, sazinoties ar SIA “Jūrmalas ūdens” pa e-pastu: info@jurmalasudens.lv vai zvanot Abonentu daļai pa tālruni 67811364.

 

Vienlaikus informējam dzīvojamās mājas (dzīvokļa) īpašniekus, kuriem ir izveidojušies parādi: jums ir tiesības vērsties pie sava pārvaldnieka un vienoties par parāda samaksas kārtību un termiņiem, kādos jūs apņematies segt savas parādsaistības. Šādas vienošanās noslēgšana ļaus izvairīties no pārvaldnieka celtā prasības pieteikuma par parāda piedziņu un veikt noslēgtajā vienošanās noteiktajā kārtībā norādītos maksājumus. Šādā gadījumā vienošanās noslēgšana ar pārvaldnieku vai komunālo pakalpojumu sniedzēju (ja dzīvokļa īpašniekam ir tiešie norēķini) novērsīs parāda pieaugumu dzīvojamai mājai, kā arī parādniekam būs skaidri noteikts parāda nomaksas grafiks.