Jūrmalas pilsētas pašvaldība aicina biedrības, nodibinājumus un reliģiskas organizācijas pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam projektu īstenošanai dažādās jomās.  Līdzfinansējums tiks piešķirts konkursa veidā. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 31. janvāris.

image

Sabiedrības integrācijai ar pašvaldības atbalstu organizēts deviņu pasākumu cikls,

kurā pilsētas iedzīvotāji var iepazīties ar latviskām tradīcijām. Attēlā – Mārtiņdienas uguns rituāls. 

 

Iedzīvotāji vislabāk zina savas kopienas vajadzības, un pašvaldības līdzfinansējums dod iespējas tās īstenot. Piemēram, ierīkot visiem pieejamu atpūtas zonu, sporta vai rotaļu laukumu, labiekārtot vidi pie savas daudzdzīvokļu mājas, rīkot pasākumus iedzīvotāju saliedēšanai, noorganizēt kādu kultūras vai mākslas projektu Jūrmalā, īstenot pasākumus iedzīvotāju veselības uzlabošanai un profilaksei vai citus pasākumus.

 

Kā īstenot projektu?

IDEJA – vērsieties biedrībā, nodibinājumā vai reliģiskā organizācijā!

 • iepazīšanās ar nolikumu, konsultācijas ar projekta kontaktpersonu, pieteikuma sagatavošana un iesniegšana – līdz 31. janvārim
 • projektu vērtēšana, apstiprināšana domē un vienošanās noslēgšana – līdz 2020. gada 1. ceturkšņa beigām
 • IDEJAS īstenošana!

 

Atbalstāmās nozares

Tiks atbalstīti projekti šādās jomās: publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai; sabiedrības integrācijas veicināšanai; veselības aprūpes pieejamības palielināšanai un veselīga dzīvesveida veicināšanai; kultūras un mākslas attīstības veicināšanai.

Maksimālais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas. Projekti tiks vērtēti atsevišķi katrā kategorijā atbilstoši noteiktajām prioritātēm. Projektu realizēšanas periods ir līdz 12 mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas.

 

Kas var pieteikt projektus?

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, un iesniedzējam ir tiesības projektu īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vietai ir jābūt Jūrmalas administratīvajai teritorijai, faktiskajiem labuma guvējiem ir jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta pieteicējs var iesniegt ne vairāk kā vienu pieteikumu kādā no kategorijām un kopsummā ne vairāk kā vienu pieteikumu katrā no konkursa kārtām.

 

Grozījumi projektu konkursa nolikumā

2019. gada 31. oktobrī stājās spēkā “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikuma” grozījumi. Aicinām projekta iesniedzējus būt vērīgiem un iepazīties ar nolikuma grozījumiem tīmekļvietnē www.jurmala.lv sadaļā “Sabiedrība” – “Atbalsts projektu īstenošanai”.

Viens no svarīgākajiem grozījumu punktiem ir kategorijā “Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana”: projekta īstenošanas vieta nevar būt pašvaldībai piederoša teritorija!

 

Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tostarp atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide

Projektu prioritātes:

 • publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) bērnu rotaļu laukumu atjaunošana vai izveide;
 • publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) teritoriju labiekārtošana;
 • publiski pieejamas atpūtas infrastruktūras (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošas) izveide vai atjaunošana.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000,00 eiro. Kontaktpersona – Laura Pavlova: laura.pavlova@jurmala.lv, tālr. 25676477.

 

Pasākumi sabiedrības integrācijai

Projektu prioritātes:

 • iekļaujošie pasākumi sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām,
 • nacionālā identitāte, valoda un latviskās vērtības. Latviešu valodas lietojuma un nacionālo vērtību stiprināšana sabiedrībā,
 • Jūrmalā dzīvojošo dažādu tautību multikulturālo, saliedētības, vienojošo pasākumu organizēšana.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000,00 eiro. Kontaktpersona – Darja Kulagina: darja.kulagina@jurmala.lv, tālr. 67767347.

 

Pasākumi veselības aprūpes pieejamības palielināšanai un veselīga dzīvesveida veicināšanai

Projektu prioritātes:

 • pasākumi traumatisma un vides risku ietekmes mazināšanai dažādās mērķgrupās,
 • pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai, īpaši ģimenēm ar maziem bērniem, sekmējot ikdienas fizisko aktivitāšu palielināšanos,
 • pasākumi atkarību ietekmes mazināšanai, akcentējot aktivitātes pret pārmērīgu jauno tehnoloģiju lietošanu dažādās mērķgrupās,
 • pasākumi mutes dobuma un zobu veselības veicināšanai dažādās mērķgrupās,
 • iedzīvotāju garīgās veselības stiprināšana.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000,00 eiro. Kontaktpersona – Olga Ļebedeva: olga.lebedeva@jurmala.lv, tālr. 67767347.

 

Kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšana

Projektu prioritātes:

 • projekti, kas veicina kultūras norišu daudzveidību Jūrmalas apkaimēs no Priedaines līdz Ķemeriem;
 • projekti, kas vērsti skaidri noteiktām mērķauditorijām, īpaši uzsverot interaktivitāti (auditorijas iesaisti);
 • projekti, kas atspoguļo un popularizē Jūrmalas pilsētas kultūrvēsturi, izcilas kultūras personības, viņu jubilejas, daiļradi un saikni ar Jūrmalu, tostarp projekti, kas veltīti Latvijas simtgadei.

 

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000,00 eiro. Kontaktpersona – Dace Liepiņa: dace.liepina@jurmala.lv, tālr. 26787796.

 

Informācija projektu pieteikumu sagatavotājiem

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 31. janvāris. Ar Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikumu un tā grozījumiem var iepazīties sadaļā “Atbalsts projektu īstenošanai”.

 

Seminārs par projektu sagatavošanu

16. janvārī plkst. 17.00 Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5 (lielās zāles labajā pusē) notiks informatīvs seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.

Aicināti visi interesenti – biedrību, nodibinājumu un citu nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri vēlas īstenot projektus pašvaldības atbalstītajās nozarēs: publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, sabiedrības integrācija; veselības aprūpes pieejamības palielināšana un veselīga dzīvesveida veicināšana; kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšana.