Īsumā par domes 18. jūnija sēdes lēmumiem
Publicēts: ceturtdiena, 18.jūnijs, 2020
Kategorija: Pašvaldība
Autors: Sabiedrisko attiecību nodaļa

Jūrmalas pilsētas domes sēdē tika skatīti vairāk nekā 70 jautājumi: apstiprināts Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums, veikti grozījumi pašvaldības budžetā, pieņemti lēmumi par pašvaldības īstenotajiem Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektu, lēmumi saistībā ar nekustamo īpašumu, tostarp dzīvojamo telpu īri, izsolēm, nomu, zemes vienību sadali un citi.

Pašvaldības policijas inspektori saņems speciālās piemaksas

Par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos Jūrmalas pašvaldības policijas inspektoriem piešķirs speciālo piemaksu 10% apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas laikā no 2020. gada 1. maija līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai valstī.

 

Paaugstinātā darba slodze saistīta ar preventīvu pasākumu veikšanu pandēmijas ierobežošanai, policijas klātbūtnes nodrošināšanu publiski pieejamās vietās, kur iespējama cilvēku pulcēšanās, kā arī kontroli, vai persona, kurai jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi, tos ievēro.

 

Pagarināts Jūrmalas pilsētas attīstības programmas darbības termiņš

Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam darbības termiņš pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

Termiņš tika pagarināts, jo 2019. gada decembrī pieņemtais LR normatīvais akts nosaka, ka pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus apstiprina pašvaldības dome, kas ievēlēta 2021. gada pašvaldību vēlēšanās, un to apstiprināšanai pašvaldības domei ir tiesības pagarināt spēkā esošo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu darbības termiņu.

 

Līdz ar to tika grozīts arī Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. marta lēmums “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu”, nosakot, ka jāizstrādā Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2023.–2029. gadam.

 

Attīstības programmas izstrādes uzdevumi ir definēt Jūrmalas pilsētas vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai. Attīstības programma jāizstrādā, izvērtējot un ņemot vērā plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Jūrmalas pilsētas pašvaldība.

 

Programmas izstrādē tiks nodrošināta sabiedrības līdzdalība, apzinot iedzīvotāju viedokļus, iesaistot darba grupās un rīkojot sabiedriskās apspriešanas.

 

Atbalsta festivālu un līdzfinansējuma pārcelšanu uz nākamo gadu

Pieņemts lēmums atbalstīt 2020. gadā plānotā festivāla “Summertime – aicina Inese Galante” un klasiskās mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” koncertu Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, un tiem piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma pārcelšanu uz 2021. gadu.

 

Mūzikas festivāli bija plānoti Jūrmalā 2020. gadā, pašvaldība tiem bija piešķīrusi līdzfinansējumu projektu konkursa mērķprogrammā „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā”. Festivālu norises pārceltas uz nākamo gadu saistībā ar ārkārtējo situāciju un noteiktajiem ierobežojumiem publisku pasākumu rīkošanai.

 

Festivāla “Summertime – aicina Inese Galante” rīkošanai piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 44 087,48 eiro, festivāla “Rīga Jūrmala” koncertu rīkošanai – 44 668,02 eiro. Šī līdzekļi tiks pārcelti festivālu norisēm 2021. gadā.

 

Festivāls “Summertime – aicina Inese Galante” norisināsies 2021. gadā no 11. līdz 15. augustam, klasiskās mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” koncerti norisināsies 2021. gadā no 16. līdz 18. jūlijam un no 27. līdz 29. augustam.

 

Neiebilda būvju nojaukšanai

Pilsētas pašvaldībā saņemts īpašnieka iesniegums būves nojaukšanai Asaru prospektā 61. Domes sēdē deputāti neiebilda inženierbūves – ūdens dzesēšanas baseina – nojaukšanai.

 

Pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu, deputāti atbalstīja arī administratīvās ēkas Pļaviņu ielā 44 nojaukšanu.

 

Jāiekonservē vidi degradējošas ēkas

Izvērtējot dzīvojamo ēku Peldu ielā 1, pieņemts lēmums to klasificēt kā cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku.

 

Veicot pārbaudi, secināts, ka nekustamajā īpašumā var brīvi iekļūt nepiederošas personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Ēka atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un ir kultūrvēsturiski vērtīga, saglabājama ēka. Tā ir cietusi ugunsgrēkā, fasādes apdares apmetums, kā arī krāsojums ir bojāts, fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis un ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas prasībām.

 

Nekustamajam īpašumam turpmāk tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme trīs procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības. Īpašniekam uzdots līdz 2020. gada 30. oktobrim veikt ēkas konservāciju.

 

Tāpat pieņēma lēmumu par nekustamo īpašumu Poruka prospektā 35 – pansionāta ēka, ēdnīcas ēka un pagrabs – tās klasificējamas kā cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas, līdz ar to tiks piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme.

 

Pārbaudē konstatēts, ka ēku pamatu konstrukcijas tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ēkas ir uzskatāmas par cilvēku drošību apdraudošām un vidi degradējošām. Nav veikta ēku konservācija atbilstīgi normatīvo aktu prasībām, pansionāta ēka un pagrabs nav noslēgts, un tur var brīvi iekļūt nepiederošas personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Ēku fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis un ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas prasībām.

 

Īpašniekiem uzdots līdz 2020. gada 30. oktobrim veikt ēku konservāciju.

 

Ja uzdotais netiek pildīts, īpašniekiem var piemērot piespiedu naudu. Minimālā piespiedu nauda fiziskai personai ir 50 eiro, bet maksimālā ir 5000 eiro.

 

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Domes pieņemtie dokumenti”.

 

Nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 23. jūlijā.

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE