Publiskai apspriešanai nodotas uz 2022.gadu projektētās kadastrālās vērtības
Publicēts: ceturtdiena, 23.jūlijs, 2020
Kategorija: Pašvaldība

Tieslietu ministrija un Valsts zemes dienests ir izstrādājis projektētās kadastrālās vērtības, kas stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī. Aicinām iepazīties ar konkrētu īpašumu plānotajām kadastrālajām vertībām portālā www.kadastrs.lv, ar kadastrālo vērtību projektu un pamatojošo informāciju Valsts zemes dienesta tīmekļavietnē www.kadastralavertiba.lv un piedalīties publiskajā apspriešanā!

Pašreiz spēkā esošās kadastrālās vērtības aprēķinātas, izmantojot nekustamo īpašumu darījumus par 2012. un 2013.gadu, savukārt jaunās projektētās kadastrālās vērtības aprēķinātas atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū uz 2019.gada 1.jūliju. Jūrmalas pašvaldība seko līdzi šim procesam, ņemot vērā, ka kadastrālā vērtība ir bāze arī nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam, un šobrīd vēl tiek izstrādāta nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina kārtība. 

 

Aprēķinot projektētās kadastrālās vērtības, ņemti vērā arī tādi faktori kā ēkas nolietojums, materiāli, būvniecības periods un citi ēkas raksturojošie rādītāji. Vērtības noteikšanai ir ņemts vērā īpašuma novietojums un vides izmaiņas ap īpašumu – kā attīstījusies vai degradējusies apkārtējā vide, infrastruktūra – jauni ceļi, publiskā infrastruktūra utml. rādītāji, jo tie tiek ietverti zonējumā. 

 

Valsts zemes dienests aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam” izstrādes procesā, rakstiski sniegt savu viedokli līdz 2020. gada 28. jūlijam, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv.

 

Ar paziņojumu par līdzdalības iespējām un Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam" var iepazīties šeit.     

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE