Īsumā par domes 23.jūlija lēmumiem
Publicēts: piektdiena, 24.jūlijs, 2020
Kategorija: Pašvaldība

Jūrmalas pilsētas domes 23.jūlija sēdē tika skatīti vairāk nekā 50 jautājumi: uz nākamo gadu pārcelti plānotie kultūras pasākumi, apstiprināti bibliotēkas lietošanas noteikumi, veikti grozījumi pašvaldības budžetā, pieņemti lēmumi par pašvaldības īstenotajiem Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem, lēmumi saistībā ar nekustamo īpašumu, tostarp izsolēm, nomu, zemes vienību sadali un citi.

Atbalsta koncertu pārcelšanu uz nākamo gadu

Deputāti atbalstīja Intara Busuļa un Abonementa orķestra un grupas “Mumiy Troll” koncertu, kas bija paredzēti šī gada Kauguru svētkos, pārcelšanu uz nākamā gada svētkiem 28. augustā. Koncerti pārcelti uz nākamo gadu saistībā ar noteiktajiem ierobežojumiem publisku pasākumu rīkošanai, kas liedz iespēju šī gada augustā rīkot ieplānotos Kauguru svētkus.

Tāpat atbalstīja 13. starptautiskā ērģeļmūzikas festivāla „Vox angelica” pārcelšanu uz nākamo gadu. Festivālam, kas bija plānots šajā gadā, pašvaldība bija piešķīrusi līdzfinansējumu 11 6445 eiro projektu konkursa mērķprogrammā “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā”. Plānots, ka „Vox angelica” notiks no 2021. gada 27. jūnija līdz 22. augustam Dubultu ev. lut. baznīcā.

 

Apstiprina bibliotēkas lietošanas noteikumus

Jaunie Jūrmalas Centrālās bibliotēkas noteikumi precizē bibliotēkas un tās lietotāju tiesības un pienākumus un nosaka kārtību, kādā bibliotēka nodrošina pakalpojumu sniegšanu.

Tāpat kā līdz šim bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. Izmaiņas paredzētas jaunu bibliotēkas lietotāju reģistrēšanas kārtībā – fiziskas personas – tiks reģistrētas atbilstoši iesniegtajai anketai – iesniegumam, savukārt juridiskām personām būs jāslēdz līgums.

Precizēti arī grāmatu rezervēšanas un izmantošanas termiņi. Turpmāk bibliotēkā rezervētie izdevumi būs jāsaņem trīs darba dienu laikā, savukārt izsniegto grāmatu lietošanas termiņš būs 21 diena, bet žurnāliem, paaugstināta pieprasījuma grāmatām un jaunieguvumiem  – 14 dienas. Noteikts arī vienlaicīgi izsniedzamo iespieddarbu maksimālais skaits – piecas grāmatas un 12 žurnāli.

Izdevumu lasīšanas termiņu būs iespējams pagarināt tikai tādā gadījumā, ja tos nepieprasa citi lietotāji, bet ne ilgāk kā trīs kalendāra mēnešus. Lietotājiem, kuri noteiktajā termiņā nebūs nodevuši viņiem līdzņemšanai izsniegtās grāmatas un citus informācijas nesējus, būs jāmaksā kavējuma nauda  viens euro cents par katru nokavēto dienu katram izdevumam.

 

Pirmsskolēnus iepazīstinās ar Aspazijas daiļradi

Valsts kultūrkapitāla fonds Kultūras mantojuma nozares projektu konkursā atbalstījis Jūrmalas pilsētas muzeja iesniegto projektu “Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis””.

Projekts veltīts Aspazijas dzejoļu krājuma “Saulains stūrītis” 110. gadskārtai. Projekta gaitā tiks izveidota interaktīva izstāde, kas pirmsskolas vecuma bērnus iepazīstinās ar Aspazijas dzejas pasauli ne tikai klausoties, bet arī aktīvi darbojoties.

Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2020. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas 3395 eiro, kur Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 88% un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 12%.

 

Neiebilda būvju nojaukšanai

Domes sēdē deputāti neiebilda administratīvās ēkas nojaukšanai, kas atrodas Dzintaru prospektā 20. Ņemot vērā, ka būve atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, saņemta arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes piekrišana. Pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu, deputāti atbalstīja arī dzīvojamās ēkas Pūces ielā 2  nojaukšanu.

 

Jāiekonservē vidi degradējošas ēkas

Veicot ēku – dzīvojamās ēkas un trīs palīgceltņu – Piekrastes ielā 33A vizuālo un tehnisko apskati, pieņemts lēmums ēkas klasificēt kā cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas. Zemes vienība šajā adresē nav norobežota un dzīvojamā ēka nav noslēgta, nekustamajā īpašumā var brīvi iekļūt nepiederošās personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Dzīvojamās ēkas jumta un sienu konstrukcija vietām ir atklāta un ir pakļauta ārējo laika apstākļu nelabvēlīgai ietekmei, fasādes apdare un tās krāsojums ir bojāts. Savukārt palīgceltņu nesošās konstrukcijas ir avārijas stāvoklī, viena no palīgceltnēm ir gandrīz sagruvusi un dabā praktiski neeksistē.

Īpašniekiem uzdots ēkas iekonservēt līdz šī gada 30. novembrim. Domes sēdē deputāti lēma, ka nekustamajam īpašumam turpmāk tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme trīs procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības.

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties vietnē www.jurmala.lv, sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Domes pieņemtie dokumenti”.

 

Plānots, ka nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde notiks 27. augustā.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE