Par nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcu Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Kalnciema pagastā
Publicēts: piektdiena, 31.jūlijs, 2020
Kategorija: Pašvaldība

Jūrmalas pašvaldība ir saņēmusi Valsts vides dienesta Zemgales reģionālās vides pārvaldes atbildes vēstuli ar SIA “EcoLead” (turpmāk – Operators vai SIA “EcoLead”) skaidrojumu par iespējamiem riskiem A kategorijas piesārņojošās darbības veikšanas laikā Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Kalnciema pagastā atļaujas izsniegšanas gadījumā.

Valsts vides dienests, šobrīd izskatot iesniegumu par A kategorijas atļaujas saņemšanu, ņem vērā rūpnīcas darbības rezultātā pastāvošos iespējamos riskus – plūdu un vides piesārņojuma riski, gaisa kvalitātes ietekmēšana, avārijas gadījumi. Tāpat iespējamie riski ir izvērtēti ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes laikā, kur secināts, ka avāriju gadījumos pastāv minimāls risks, ka ietekmes zona varētu pārsniegt uzņēmuma robežas, līdz ar to, ja tehnoloģiskie procesi, kontroles un ietekmes samazināšanas pasākumi atbildīs labas prakses principiem, tādā gadījumā ar rūpnīcas darbību saistītie riski tiks minimizēti.

 

Kā skaidro Operators, tad rūpnīcas darbībā tiks ieviesti droši, pārbaudīti un atbilstoši tehnoloģiskie procesi, kas šos riskus samazina līdz minimumam. Iesnieguma A kategorijas atļaujas saņemšanai izskatīšanas laikā Operators ir iesniedzis iesniegumu par bīstamajām vielām un tiks izstrādāta rūpniecisko avāriju novēršanas programma.

 

Jūrmalas pašvaldība informē, ka paredzētā darbība neatrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, līdz ar to likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 21. un 22. pants nosaka, ka lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu pieņem attiecīgā pašvaldība, kuras teritorijā plānota darbība.

 

Ņemot vērā, ka Lielupes upju baseina apgabals atrodas vairākās pašvaldībās, tai skaitā Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas robežās, kā arī paredzētās darbības nelielo attālumu no Jūrmalas pilsētas, Jūrmalas pašvaldība ir izteikusi viedokli par nolietoto svina akumulatora pārstrādes rūpnīcas attīstīšanu Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Kalnciema pagastā gan 2014. gadā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes laikā, gan šobrīd iesnieguma par A kategorijas atļauju piesārņojošās darbības veikšanai izskatīšanas laikā.

 

Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde ir apstiprinājusi, ka Jūrmalas pašvaldības izteiktais viedoklis un priekšlikumi par vides kvalitātes saglabāšanu un neietekmēšanu kā arī jebkādu risku novēršana tiks ņemti vērā, tāpat iesniegums A kategorijas atļaujas saņemšanai ir aktualizēts sakarā ar sabiedrības, Veselības inspekcijas, pašvaldību un citu institūciju iesniegtajiem iebildumiem un priekšlikumiem.

 

Lēmumu par A kategorijas atļaujas izsniegšanu piesārņojošās darbības veikšanai pieņem Valsts vides dienests. Pieņemot lēmumu par A kategorijas atļaujas izsniegšanu Operatoram piesārņojošās darbības veikšanai (nolietoto akumulatoru pārstrādei) Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Valsts vides dienestam rūpnīcas darbības laikā ir jānodrošina atbilstoša kontrole, kā rezultātā nav pieļaujama ievērojama piesārņojuma rašanās un kopumā Operatoram jānodrošina augsts vides aizsardzības līmenis.

 

Aktuālā informācija par iesnieguma izskatīšanu A kategorijas atļaujas izsniegšanai ir pieejama Valsts vides dienesta mājas lapā un ikvienam ir iespēja izteikt viedokli par paredzēto darbību - www.vvd.gov.lv/sabiedribas-lidzdaliba/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE