Jūrmalas pilsētas pašvaldība ārkārtējās situācijas laikā personām, kurām ārkārtējās situācijas dēļ nav iespējas nodrošināt pamatvajadzības (pārtika, medikamenti), piešķir pabalstu krīzes situācijā 153 eiro apmērā katram ģimenes loceklim mēnesī.

Pabalstu piešķir ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

 

Pabalstu piešķir, ja ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u. c.) vai ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

 

Lai saņemtu minēto pabalstu, Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē jāiesniedz argumentēts iesniegums un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas faktu (rīkojums par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu; aviobiļešu kopijas, kas apliecina atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm, u.c. dokumentu kopijas).

 

Iesniegumā (veidlapa ) jānorāda personas vārds un uzvārds, tālruņa numurs, jāapraksta situācija, jāpievieno dokumenti, kas to apliecina, un jānorāda situācijas vēlamais risinājums. Iesniegumu var iesniegt kādā no norādītajiem veidiem:

  • sagatavotu un parakstītu iesniegumu var ievietot pastkastītē, kas atrodas pie Labklājības pārvaldes ēkas ieejas durvīm Jūrmalā, Talsu šosejā 31, k-25;
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pasta adresi labklajibas.parvalde@jurmala.lv;
  • sagatavotu un parakstītu iesniegumu nosūtot ar pasta sūtījumu, adrese: Jūrmala, Talsu šoseja 31, k-25, LV-2016.

 

Labklājības pārvalde pēc iesnieguma un apliecinošo dokumentu saņemšanas veic ģimenes (personas) sociālās situācijas novērtēšanu un pieņem lēmumu.

! Ja personai piešķirts dīkstāves pabalsts vai dīkstāves palīdzības pabalsts, pašvaldība pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību nepiešķir.

Labklājības pārvaldes informatīvie tālruņi uzziņām: 67767347, 26607439.