Lai samazinātu Covid-19 ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz uzņēmējdarbību, 17. decembra Jūrmalas pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums uzņēmējiem, kas veic komercdarbību Jūrmalas pilsētas teritorijā, var saņemt ielu tirdzniecības vietu nomas maksas atbrīvojumu vai arī nomas maksas samazinājumu.

image

Ielu tirdzniecības vietas nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums

Ielu tirdzniecības vietu nomas maksas atbrīvojumam vai samazinājumam var pieteikties tie komersanti, kuri noslēguši nomas līgumu ar Jūrmalas domi par pašvaldības izveidotās ielu tirdzniecības vietas izmantošanu.

 

Ielu tirdzniecības vietu nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu varēs saņemt komersanti, kuri atbilst Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu iespējams pieteikt par laika periodu no 2020. gada 18. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim.

 

Nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu varēs saņemt Ministru kabineta 2020. gada 24. marta noteikumos Nr.151 “Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” noteikto un citu nozaru – mazumtirdzniecības, ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas ražošanas – komersanti, kuriem ir noslēgti tirdzniecības vietu nomas līgumi ar Jūrmalas pilsētas domi.

 

Pieteikumus ielu tirdzniecības vietu nomas maksas atbrīvojumam vai samazinājumam var iesniegt līdz 2021. gada 31. janvārim. Pieteikumu var iesniegt kādā no Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centriem, ievietojot iesniegumu pasta kastītē pie apkalpošanas centra durvīm, vai nosūtot uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv.

 

Papildu informāciju var saņemt, rakstot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vecākajai ekspertei Signei Laķei uz e-pasta adresi signe.lake@jurmala.lv vai zvanot pa tālruni 25676477.

 

Nodevas par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu atbrīvojums vai nodevas samazinājums

Pašvaldība līdz 2021. gada 30. jūnijam ir pagarinājusi periodu, kurā āra kafejnīcām un ielu tirgotājiem nav jāmaksā pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās.

Jau samaksātās nodevas par laika periodu no 12. marta uzņēmējiem pašvaldība atmaksās. Lai saņemtu nodevas atmaksu, uzņēmējam jāiesniedz iesniegums Jūrmalas pilsētas domē.

 

Nomas maksas atvieglojums

Līdz šā gada beigām pagarināts periods, kurā uz nomas maksas atvieglojumiem var pieteikties tie uzņēmēji, kuri nomā nekustamo īpašumu vai zemi no Jūrmalas pilsētas domes.

Uz atvieglojumu vai atbrīvojumu var pieteikties tie uzņēmēji, kuriem saistībā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija un kuri atbilst Ministru kabineta 2020. gada 24. marta noteikumiem Nr.151 “Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” un Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētās kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”.

No nomas maksas pilnībā tiks atbrīvoti tie nomnieki, kuri noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Savukārt tiem uzņēmējiem, kuri turpina savu darbību, bet kuriem samazinājušies ienākumi, nomas maksa tiks samazināta atbilstoši ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī.

Lai pretendētu uz nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, uzņēmējiem jāvēršas Jūrmalas pilsētas domē, iesniedzot iesniegumu un saimnieciskās darbības pārskatu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.453 7. punktā noteiktajai kārtībai.

 

Iesniegumus, norādot pamatojumu nomas maksas atbrīvojumam vai samazinājumam, var iesniegt:

  • ievietojot pastkastītēs pie Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centriem;
  • nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas domei Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV– 2015;
  • elektroniskā formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie Jūrmalas pilsētas domes speciālistiem:

  • par pašvaldības iznomāto telpu, zemes un pludmales nogabalu nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā, tālr. 67093915;
  • par pašvaldības iznomātās tirdzniecības vietas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, kā arī atbrīvojumu no pašvaldības nodevām par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu – Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļā, tālrunis 25676477, e-pasts signe.lake@jurmala.lv.