Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu EJZF rīcībās no 2021.gada 22.februāra līdz 2021.gada 22.martam.

image

Izsludinātais atbalsta apmērs EJZF 12.kārtā sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas:

1.mērķim ”Dudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība” ( EJZF 1.rīcībā) – 114 838.99 EUR;

3.mērķim “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” (EJZF 2. un 3.rīcības) – 1 701 169.07 EUR

 

                                 Izsludinātais atbalsta apmērs  rīcībās

Atbalsta intensitāte

EJZF 1.rīcībā  “Ekonomikas izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās”.

114 838,99 EUR

30%, 50% ,70%, 80%

EJZF 2.rīcībā “Atbalsts vides resursu  vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi,  kā arī klimata pārmaiņu  mazināšanai”

1 676 169,07 EUR

30%, 50%, 80%, 90%,

EJZF 3.rīcībā “Atbalsts  zvejas vai jūras  kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai”

25 000,00 EUR

30%, 50%, 80%, 90%,

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

  1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese,  kurā var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju

BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, Stacijas ielā 1, Smārde, Engures novads

Kontaktpersona

Ilze Turka, tālr. 29528441; e-pasts: ilze.turka@plj.lv

 

Papildus informācija un pilns sludinājuma teksts un stratēģija elektroniski pieejama:

www.plj.lv, www.lad.gov.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt  elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.