Jūrmalas blīvāk apdzīvotajā daļā – Kauguros – pavasarī sāks izbūvēt atpūtas parku un jauniešu māju. Parku izbūvēt plānots divās kārtās – vispirms labiekārtojot parka teritoriju un otrajā kārtā izbūvējot jauniešu māju. Līgumu par parka izbūvi pašvaldība noslēgusi ar SIA “Merks”, projekta īstenošanas termiņš ir 14 mēneši no būvniecības darbu uzsākšanas.

image

Vizualizāciju autors SIA “K IDEA”.

 

Parku 3,8 hektāru platībā veidos Kauguru apkaimē, teritorijā starp Talsu šoseju, Telšu ielu, Mazo Nometņu ielu un Lauku ielu. Tas būs piemērots iedzīvotājiem atpūtai, sportiskām aktivitātēm un publisku pasākumu rīkošanai, jauniešu interešu un profesionālās ievirzes apmācību organizēšanai u.c.

 

Parkā paredzēts arī izbūvēt jauniešu māju, un daļa no tās tiks nodota komersantiem ēdināšanas un aktīvās atpūtas pakalpojumu sniegšanai. Plānots, ka jauniešu mājas saimnieciskā darbība tiks vērsta uz interešu izglītību, kā arī jauniešu nodarbinātības veicināšanu tādos iespējamos darbības veidos kā ēdināšanas pakalpojumu, profesionālo un zinātnisko pakalpojumu nozarē. 

 

Tiks izveidoti arī satiksmes pieslēgumi esošo pilsētas ielu tīklam, izbūvētas autostāvvietas, piebraucamais ceļš parka teritorijai un gājēju iela, izbūvēta ūdenssaimniecības un siltumapgādes infrastruktūra, kas nodrošinās inženiertehniskos pakalpojumus gan komersantiem saimnieciskās darbības veikšanai, gan publiskās infrastruktūras vajadzībām.

 

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros”, Nr.3.3.1.0/19/I/003 ietvaros, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai un balstoties uz komersantu vajadzībām, nodrošināt komercdarbības attīstībai labvēlīgus apstākļus Jūrmalas pilsētā, izveidojot pilsētas atpūtas parku un jauniešu māju Kauguros, atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktajai pilsētas ekonomiskajai specializācijai. Projekta kopējās izmaksas, atbilstīgi noslēgtajam būvdarbu līgumam ir 9,64 milj. eiro, no tām ERAF ir 1,44 milj. euro, valsts budžeta dotācija ir 0,14 milj. euro un pašvaldības līdzfinansējums ir 8,06 milj. euro.