Tiek veikta būvprojektu izstrāde ēku pārbūvei, kurās plānots paplašināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu klāstu personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 

Jūrmalas pilsētas dome pilsētā īsteno dažādus infrastruktūras attīstības projektus, uzlabojot gan izglītības iestāžu ēkas, gan pilsētas parku teritorijas gan citas sabiedriskas būves, vienlaikus domājot par vides pieejamības risinājumiem tajās, lai izveidotā infrastruktūra būtu vienlīdz pieejama visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti.

 

Domājot par personu ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā, Jūrmalas pilsētas dome, īstenojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstītu projektu “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana Jūrmalā” (Nr.9.3.1.1/19/I/031), veiks divu pilsētā esošu infrastruktūras objektu attīstīšanu - pārbūvēs “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra” Sociālā pakalpojumu centra “Ķemeri” ēku Dūņu ceļš 2, Jūrmalā un ēku Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā.

 

Lai 2022.gada pavasarī uzsāktu būvdarbus abās ēkās, šobrīd Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “5.IELA” (reģ. Nr.40003276682) veic būvprojektu izstrādi, kuras ietvaros veikta ēku tehniskā apsekošana, identificējot pārbūves ietvaros veicamos darbus un pārbūves apmērus. Pēc ēku apsekošanas Dūņu ceļš 2, konstatēts, ka objektā ir nepieciešams veikt telpu pārplānošanu un atjaunošanu ērtākai un funkcionālākai telpu izmantošanai, jāmaina un jāpārbūvē inženierkomunikācijas, jo tās ir novecojušas un neatbilst mūsdienu normatīvo aktu prasībām. Tāpat, ēkā nepieciešami ārsienu un jumtu siltināšana un fasādes apdares darbi un vides pieejamības risinājumu izbūve, jo pašreizējie risinājumi neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un nesniedz personām ar invaliditāti brīvas pārvietošanās iespējas.

 

Ēka Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā, kura tiks pārbūvēta par grupu dzīvokļu ēku astoņām personām ar garīga rakstura traucējumiem, jau ilgstoši netiek ekspluatēta, inženierkomunikācijas tajā ir novecojušas un nedarbojas, iekšējā apdare ir nolietojusies un neatbilst higiēnas prasībām un ēkā esošais telpu izvietojums nav piemērots grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšanai. Ēkas teritorija ir degradēta – tajā atrodas vairākas pussagruvušas palīgēkas, iekšpagalma segums ir saplaisājis, deformējies, tādēļ būvprojekta izstrādes ietvaros paredzama gan ēkas pārbūve un atjaunošana, gan teritorijas sakārtošana – palīgēku demontāža un teritorijas sakopšanas darbi.

  

Būvprojektu izstrāde plānota līdz 2021.gada rudenim un ēku pārbūve tiks veikta 2022.gadā.

 

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros un tā kopējās izmaksas plānotas 1 474 774.71 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 200 701.50 EUR, valsts budžeta dotācija ir 31 783.28 EUR un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 242 289.93 EUR, tai skaitā projekta neattiecināmās izmaksas 62 184.71 EUR.