Domes sēdē atbalstīja piemaksu noteikšanu Bāriņtiesas darbiniekiem ārkārtējā situācijā, atbalstīja pašvaldības un tās iestāžu dalību atklātos projektu konkursos, lai piesaistītu finansējumu projektu realizēšanai izglītības, kultūras un citās jomās, pieņēma lēmumu par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi Jūrmalā, kā arī lēmumus saistībā ar teritoriju, nekustamo īpašumu un citus.

Bāriņtiesas darbiniekiem būs piemaksas ārkārtējā situācijā

Atbalstīja speciālo piemaksu noteikšanu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas darbiniekiem. Piemaksas noteiktas 10% apmērā no darbinieka mēnešalgas no 2021. gada 1. janvāra līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai.

Piemaksas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldība jau iepriekš ir noteikusi pašvaldības policijas inspektoriem un glābējiem līdz 10% apmērā no darbinieka mēnešalgas. Sociālajiem rehabilitētājiem, aprūpētājiem, sociālajiem darbiniekiem, medicīnas māsām, ārstiem, sanitāriem un citiem darbiniekiem, kuri iesaistīti sociālo pakalpojumu sniegšanā pašvaldības iestādēs, noteiktas piemaksas līdz 20% no darbinieka mēnešalgas.

 

Veidos šķiroto atkritumu savākšanas laukumu

Atbalstīja šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidi Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā Ventspils šosejā 61.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes noslēgto līgumu ar SIA “Clean R” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu uzņēmumam ir pienākums izveidot šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Jūrmalas pilsētas dome 2021. gada 28. janvārī pieņēma lēmumu, kas paredz nomniekam SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” tiesības nodot apakšnomā zemesgabala daļu Ventspils šosejā 61 šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveideikomersantam, ar kuru Jūrmalas pilsētas domei ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Daļā zemesgabala Ventspils šosejā 61 šķiroto atkritumu savākšanas laukumu veidos SIA “Clean R”, pārējo daļu zemesgabala apsaimnieko nomnieks SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””.

 

Mazinās riskus priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai

Atbalstīja Jūrmalas pilsētas domes dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Vaivaru pamatskola, Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola un Slokas pamatskola iesaistīsies projektā, kura mērķis ir motivēt skolēnus mācībām un mazināt risku priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai.

Projektā plānoti preventīvi un iesaistoši pasākumi, tostarp  individuālas un grupu konsultācijas pēc izglītojamo vajadzībām izstrādāta plāna. Projekta mērķis ir samazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības un nepabeidz skolu no 5. līdz 12. klasei. Projekts tiek īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

Pildot tiesas uzlikto pienākumu, izdos atļauju azartspēlēm

Neskatoties uz to, ka Jūrmalas pilsētas dome 2019.gadā atteica izsniegt atļauju azartspēļu klāsta papildināšanai un pret atļaujas izsniegšanu bija arī Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji, administratīvā tiesa domei uzlika par pienākumu izdot šādu atļauju.

2019.gada 18.aprīlī Jūrmalas pilsētas dome atteica atļaujas izsniegšanu SIA „DLV” atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu un neļāva organizēt attiecīgās azartspēles Raiņa ielā 112A , kur jau atrodas spēļu zāle „Zilais dimants”. Domes lēmums bija pamatots ar to, ka turpat blakus atrodas Kauguru kultūras nams un Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, tādējādi totalizatora vai derību likmju pieņemšana un azartspēles šo iestāžu tuvumā varētu negatīvi ietekmēt iedzīvotājus, arī jau pilngadību sasniegušos skolēnus, radot vēlmi iesaistīties totalizatora vai derību dalības likmju pieņemšanā. Tāpat pašvaldība, veicot iedzīvotāju aptauju, saņēma 486 aptaujas anketas no jūrmalniekiem, kuri iebilda pret azartspēļu klāsta paplašināšanu. Taču šā gada februāra beigās spēkā stājās Administratīvās apgabaltiesas spriedums, kas uzliek pienākumu domei viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas izdot SIA „DLV” atļauju totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai un attiecīgo azartspēļu organizēšanai. Attiecīgi domei 25.martā bija jāpieņem lēmums šo atļauju izsniegt. Jūrmalas pilsētas dome kopš 2014.gada nav izdevusi nevienu atļauju atvērt jaunu azartspēļu vietu.

 

Apstiprināti Jūrmalas partneri “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” konkursā

Atbalstīja partnerības izveidi ar Talsu, Dundagas, Rojas, Tukuma, Jaunpils, Kandavas un Engures pašvaldību novadiem pieteikuma izstrādei dalībai “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” konkursa priekšatlasē.

Jau ziņots, ka 2020. gada 29. oktobrī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu par pieteikuma izstrādi Jūrmalas pilsētas dalībai konkursā par Eiropas kultūras galvaspilsētas (EKG) nosaukuma piešķiršanu.

Saskaņā ar Eiropas Savienības izstrādātajām vadlīnijām un līdzšinējo EKG statusu ieguvušo pilsētu pieredzi Jūrmalas pilsēta veiksmīgas programmas īstenošanai 2020. gada nogalē uzrunāja ģeogrāfiski tuvāk esošās Kurzemes pašvaldības.

 

PII “Lācītis” vēlas apgūt starptautisku pieredzi

Atbalstīja pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Lācītis” dalību Eiropas Savienības (ES) programmas divos “Erasmus+” programmas atklātajos projektu konkursos.

Projekta “Rotaļa=attīstība“/ “Game=Develop” mērķis ir apgūt projekta partnervalstīs – Lietuvā, Rumānijā, Spānijā, Itālijā un Latvijā – pirmsskolās lietotās rotaļnodarbību organizēšanas metodes veselīga dzīvesveida (mentālā un fiziskā veselība, sociālā labklājība) paradumu veidošanai un nostiprināšanai.

Ja izglītības iestādes dalība projektā tiks apstiprināta, iestādes darbiniekiem būs iespēja pilnveidot savu profesionālo kompetenci; pielāgojot no projekta dalības valstīm apgūtās rotaļnodarbību organizēšanas metodes un paņēmienus darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, tiks uzlabots mācību process pirmsskolā.

Projekta kopējās izmaksas ir 29 490,00 eiro, tas 100% apmērā ir ES budžeta finansējums.

Projekta „Mazie zinātnieki darbībā„/”Young scientists at work”, ko plānots īstenot sadarbībā ar izglītības centru Itālijā, mērķis ir pilnveidot pirmsskolas darbinieku profesionālo kompetenci, iepazīstot un salīdzinot pozitīvo pieredzi mācību procesā pirmsskolās. Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabots mācību process pirmsskolā, ieviešot no Eiropas pilsētām pārņemtās komunikācijas metodes un digitālas prasmes pedagoģiskajā darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Par projekta līdzekļiem plānots arī iegadāties interaktīvo ekrānu un digitālas klavieres.

Projekta kopējās izmaksas ir 12 758,00 eiro, tas 100% apmērā ir ES budžeta finansējums.

 

Brīvdabas muzejs plāno eksponātu atjaunošanu

Atbalstīja Jūrmalas pilsētas muzeja dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atklātā projektu iesniegumu konkursā ar pieteikumu “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija”. Ja dalība projektā tiks apstiprināta, būs iespēja piesaistīt EJZF finansējumu lubiņu jumta seguma atjaunošanai divām nojumēm un niedru jumta atjaunošanai divām ēkām, veikt kuģu vraku konservāciju, lai novērstu to bojāšanos un saglabātu apmeklētāju apskatei. Iecerēts arī pilnveidot ekspozīcijas māksliniecisko noformējumu, papildinot to ar informatīvo materiālu latviešu, angļu un krievu valodā.

Projekta mērķis ir uzlabot Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu un priekšmetu eksponēšanas un saglabāšanas apstākļus, pilnveidot eksponātus, lai ilgtermiņā veicinātu zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu un pieejamību apmeklētājiem.

Ja projekts tiks apstiprināts, tas jāīsteno līdz 2022. gada 1. jūlijam. Projekta kopējās izmaksas ir 26 224,55 eiro, EJZF finansējums ir 23 602,10 eiro un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 26 22,45 eiro.

 

Pašvaldības policija plāno iegādāties laivas radaru

Atbalstīja Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda (ZF) finanšu līdzekļiem atklātā projektu konkursā ar projekta iesniegumu „Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai”.

Ja dalība projektā tiks apstiprināta, ar projekta līdzfinansējumu pašvaldība iegādāsies ūdens transportlīdzekļa (laivas) radaru, kas tiks izmantots ūdens transportlīdzekļu monitoringam piekrastes un iekšzemes ūdeņos, tādējādi veicot akvatorijas uzraudzību un nelikumīgu makšķerēšanas un zvejniecības novēršanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 3794,71 eiro, ZF finansējums ir 3339,34 eiro un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 455,37 eiro.

 

Neiebilda būvju nojaukšanai

Neiebilda būvju nojaukšanai, pamatojoties uz to īpašnieku iesniegumu pamata: dzīvojamās ēkas nojaukšanai 21. līnijā 1, divu būvju nojaukšanai Dzirnavu ielā 87, noliktavu un darbnīcu nojaukšanai Hercoga Jēkaba ielā 4, dzīvojamās ēkas Bērzaunes ielā 1 nojaukšanai.

Būvju nojaukšana jāveic atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un izdoto būvatļauju nosacījumiem.

 

Ēkas Tukuma ielā klasificē kā drošību apdraudošas

Nolēma ēkas Tukuma ielā 22A – apsardzes centru un garāžu – klasificēt kā cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas.

 

To fasādēs vietām sācies mūra erozijas process: izskalota mūra saistviela, izdrūp ķieģeļi. Ēkas nav norobežotas un noslēgtas, tajās var brīvi iekļūt nepiederošas personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Ēku fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis un ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas prasībām, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām būtiskām prasībām attiecībā uz mehānisko stiprību un stabilitāti, ugunsdrošību, vides aizsardzību, higiēnu u.c.

 

Ēkām tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme trīs procentu apmērā no to kadastrālās vērtības. Īpašniekam uzdots līdz 2021. gada 30. jūlijam būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā veikt ēku konservāciju. Ja lēmums netiek pildīts, īpašniekam piemēro piespiedu naudu.

 

Sāks lokālplānojuma izstrādi Meža prospektā 36

Nolēma uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemesgabalam Meža prospektā 36 ar mērķi izvērtēt atļauto apbūves parametru izmaiņas un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kā arī izstrādāt specifiskās prasības un detalizēt apbūves nosacījumus.

 

Lokālplānojuma ierosinātājs ir SIA “JN Finance”. Zemesgabalam Meža prospektā 36 teritorijas plānojumā ir noteikta funkcionālā zona – publiskās apbūves teritorija, kur atļauta plaša publiska rakstura iestāžu un objektu izmantošana, kas ietver arī lokālplānojuma ierosinātāja iecerēto sporta ēku un būvju apbūvi.

 

Jūrmalas pilsētas daļa, kurā atrodas lokālplānojuma teritorija, Jūrmalas pilsētas Attīstības stratēģijā 2010.–2030. gadam perspektīvā paredzēta kā vietējas nozīmes pakalpojumu centrs. Atbilstoši Attīstības stratēģijai iecerētā teritorijas attīstība veicinās veselīga dzīvesveida popularizēšanu pilsētā un sporta objektu pieejamību, tostarp ziemas sezonā.

 

Zemes vienības Vārnukroga ceļā nodos valstij

Piekrita nodot bez atlīdzības valsts īpašumā valsts funkciju īstenošanai un inženierbūvju uzturēšanai zemes vienības zem valsts vietējā autoceļa V 10 Vārnukroga ceļš, kuras ir Jūrmalas pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā.                                                   

Uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām atrodas inženierbūve “Valsts vietējais autoceļš V10 “Babītes stacija–Vārnukrogs” posms km 3,82–5,9” un inženierbūve “Valsts vietējais autoceļš V10 “Babītes stacija–Vārnukrogs” posms km 3,1–3,82”.

Zemes vienības pašvaldība nodod Satiksmes ministrijai, pamatojoties uz VAS „Latvijas Valsts ceļi” iesniegumu pašvaldībai par zemes vienību nodošanu bez atlīdzības valstij.

 

Par publiska infrastruktūras objekta būvniecību

Atbalstīja SIA “Boxetti” ieceri par saviem līdzekļiem izstrādāt, saskaņot, izbūvēt un nodot ekspluatācijā infrastruktūras objektu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās zemes vienības Valteri 0034 daļā.

SIA “Boxetti” par saviem finanšu līdzekļiem plāno veikt satiksmes joslas seguma nomaiņu minētajā zemes vienībā un infrastruktūras objektu nodot Jūrmalas pilsētas pašvaldībai bez atlīdzības.

Tā kā šobrīd Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.–2023. gada Ceļu fonda izlietojuma programmā minētajā zemes vienībā satiksmes joslas seguma nomaiņa nav plānota, lai veicinātu vides un infrastruktūras attīstību, deputāti atbalstīja uzņēmuma piedāvājumu izbūvēt infrastruktūras objektu, kas tiks izmantots sabiedrības vajadzībām.

 

Teritorija, īpašums

Pamatojoties uz īpašnieku iesniegumu, apstiprināja zemes vienību apvienošanu īpašumiem Rotas ielā, zemes vienību izveidošanu un apvienošanu Čiekuru ielā un zemes ierīcības projektus un īpašumu robežu pārkārtošanu zemes vienībām Kuldīgas ielā; pieņemti lēmumi par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī citi ar nekustamo īpašumu saistīti lēmumi.

 

Ar visiem Jūrmalas pilsētas domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem likumā noteiktajā termi'ņā varēs iepazīties sadaļā “Domes pieņemtie dokumenti”.

 

Nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 2021. gada 22. aprīlī.